onsdag 24 juni 2009

The perfect Storm - John Paul Jackson

Den här stormen är värre och omfattar fem olika delar: religion, politik, ekonomi, krig och naturkatastrofer.

Egentligen skrev jag den här artikeln för Prophetic Bulletin som skickas ut till våra understödjare och partners i Streams Ministries i början av augusti 2008. Min styrelse uppmanade mig att publicera texten och det gör jag nu. När jag först skrev artikeln hade jag inte en aning om vilka händelser som skulle inträffa i den nära framtiden beträffande Todd Bently, stormarna i mexikanska bukten, Rysslands invasion av Georgien, tågen som skulle kollidera nära Los Angeles, Sara Palins utnämning och den uppståndelse det skulle orsaka eller den 15 september då aktiemarknaden rasade. Allt detta är händelser som Herren kallade ”The Perfect Storm” – den perfekta stormen. 1)


DEN KOMMANDE “PERFECT STORM”
av John Paul Jackson

För de som följt mig och mitt arbete under åren har hört mig säga mer än en gång under de senaste åtta åren att från 2009 eller 2010 kommer saker att bli väldigt svåra. Jag har bett och hoppats att det jag nu kommer att skriva måtte avvärjas. Emellertid befarar jag att om folk med profetisk insikt inte talar ut, kommer vi inte heller att bidra till en positiv förändring.


FEM FAKTORER SOM BYGGER UPP THE PERFECT STORM

Liksom i filmen The Perfect Storm, består stormen, som jag ser komma till USA2), av en kombination av mer än en faktor och när dessa faktorer samverkar blir stormen många gånger farligare. I motsats till filmen är den här stormen inte bara en storm av växande vädersystem. Den här stormen är värre och omfattar fem olika delar: religion, politik, ekonomi, krig och naturkatastrofer. Ibland kommer dessa fem områden att vara så sammanflätade att det blir helt omöjligt att särskilja vilka händelser som hör till vilket område. Stora problem från dessa fem områden kommer att dyka upp ofta eller som en kombination och ibland upprepas de. Varje område har potentiellt flera händelser som kommer att få effekt både nationellt och internationellt.

Några händelser ger värre efterdyningar än andra beroende på var du bor och hur du lever. Olika områden i USA blir olika drabbade. Några får uppleva mer ekonomiska problem, andra mer naturkatastrofer. Kom ihåg att det är kombinationen och snabbheten som gör stormen så svår.

Det innebär också att alla fem områdena inte kommer att slå till med full förödande kraft. På en skala från 1 till 10, där 10 är det värsta, kommer en del att drabba med styrkan 6 medan en annan del att drabbar med styrkan 8. Det är särkilt kombinationen av stormens olika delar liksom närheten till olika delområden som gör stormen så svår och tycks vara så länge. Den här stormen kommer inte att bli kortlivad, den kommer i vågor, den ena efter den andra.


VARFÖR KOMMER STORMEN?

Den här stormen kommer därför att Församlingen, Kristi Kropp, inte längre utgör ryggraden i den här nationen. Från allra första början har den kristna tron varit sänklodet i beslut som fattats på livets alla områden. Den här nationens kristna grund är det som skiljer från varje annan nation, förutom kanske Israel. Andra nationer kan ha blivit kristna men ingen annan nation har formats från början med kristendomen som kärnan i dess DNA.

Församlingens uppdrag är att göra Guds mångfaldiga vishet känd för världen och för luftens härsmakt, Ef 2:2. Denna demonstration inför himlarnas makter görs inte med proklamationer utan med ett rättfärdigt liv. Hur vi lever öppnar eller stänger dörrar för Satan att lagligen komma åt oss och till och med att styra över oss via ledare som inte känner Guds vägar. Från Adam och Eva fram till idag har mänsklighetens gärningar gett rum för fienden att slå och attackera oss. Det enda lagliga sättet som fienden har tillträde till oss är när Guds hand lyfts från oss och lämnar ett utrymme mellan Gud och oss. Detta utrymme ökar när vi avlägsnar oss själva från Honom och Hans vägar.

Varje gång avståndet ökar mellan Gud och mänskligheten ger det utrymme för attacker och inbjuder väldigheter och furstar över luftens välde att närvara. Ju längre mörkrets makter finns närvarande desto mer kommer folket på platsen att kalla fel för rätt och rätt för fel.

Här i USA kommer ledarna från folket. Så som folket tror och tänker, så gör de ledare som kommer från deras led. Slutligen leder det till att gränsen mellan rätt och fel, heligt och profant, blir otydlig. Vägen till Gud genom Jesus och Korset är inte längre en absolut sanning. Faktum är att en absolut sanning blir brännmärkt som intolerans, först i världen sedan till och med i Församlingen. Ja, det finns undantag till det här tänkandet inom Församlingen men genom kompromisser blir Himlens och evighetens absoluta sanningar snart ett minne blott.


GUD KAN SKRÄDDARSY EN KATASTROF

Vi lever som på Hesekiels och Jeremias dagar. De profeterade att Gud kan låta olycka drabba en nation om nationen väljer att vandra sina egna vägar. Gud talade detta till Jeremia.

Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det.

Men om det hednafolk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. En annan gång talar jag om ett hednafolk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem.Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta." Jer 18:7-12


VAD ÄR DET FÖR NÅGOT SOM KOMMER?

Det kommer en tid då vatten blir dyrbarare än eldningsolja, städer kommer att evakuera tusentals därför att det inte finns tillräckligt med vatten för deras behov. Som det står i Amos 4:7

Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. Amos 4:7

Jordbävningar kommer inte bara att drabba kustområden utan även att föröda Mellanvästern. Israel kommer att bomba Iran och antisemitismen växer okontrollerat när oljepriserna skjuter i höjden. En ”smutsig atombomb” (med mycket radioaktivitet) kommer att explodera i en stad vid kusten. Det blir åskväder med jättestora hagel, 600 mm regn under 24 timmar, en meter snö på sex timmar, stormvindar på över 150 m/s och tornados på ovanliga platser. Det blir oförutsägbara skador som drabbar olika hybrid-sädeslag och minskar skördarna. Därtill kommer torka och skadegörelse från stormar som dramatiskt reducerar olika skördar och förbrukar nationella matlager.

Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Jer 18:11


FYRA SAKER SOM FÖRSAMLINGEN MÅSTE GÖRA

För det första behöver församlingen återvända till att lära känna Gud och Hans vägar hellre än att veta något om Gud. Vi har ersatt kraft med program, uppenbarelse med administration och Faderns hjärta med organisationsförmåga.

För det andra behöver församlingen lära sig hur man kämpar för tron igen. Vi är svaga och vi faller lätt undan när det inte är någon kris just för stunden. Vi har inte prövats och vi har förlorat vår beslutsamhet. Vi förstår väldigt lite av själafiendens planer. Vi förstår inte hur vi diskuterar vår tro utan att bli ilskna. Vi har så få starka, klara, troende röster på den politiska arenan. Vi har förlorat vårt vittnesbörd – vittnesbördet som övertygar andra och som vittnar starkt att Gud fortfarande är Gud och är mycket, mycket verkligen, verkligen, verklig! Vi har förlorat vittnesbördet som visar att Gud är en personlig Gud i en väldigt opersonlig värld, vittnesbördet som säger ”Vad jag gör visar att Gud finns!”

För det tredje behöver församlingen återvända till kärleken till Guds Ord och till övertygelsen att det är ofelbart och fullkomligt. Det omfattar övertygelsen, förståelsen och kunskapen att Gud är absolut sanning, att den enda vägen att lära känna Honom går genom Jesus, Messias. Vi behöver en ny uppenbarelse att Guds kraft är obegränsad, Hans kunskap är utan slut, Hans närvaro är alltid med oss och att Han aldrig förändrar sig. Vi har gjort Gud alldeles för liten och våra liv vittnar om det.

För det fjärde behöver vi verkligen utlysa en helig högtidsförsamling för omvändelse och gemensam fasta på många platser i den här nationen – en tid att riva sönder våra hjärtan inför Herren.

Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt HERREN, er Gud. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: "HERRE, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?" Joel 2:12-17


KRISER ÄR RESULTATET AV ATT FÖLJA FEL GUD

Gud tillåter olyckor att hända för att vi ska dras till Honom. Vad betyder det? Det betyder att Gud tillåter oss att skörda frukten av det vi tjänar. Att vandra Guds vägar leder till välsignelser och ett fullvärdigt liv, medan att vandra de vägar som denna världens gud erbjuder får vi skörda frukten av denna världen: sönderfall, förstörelse, upplösning och död. Vi gör våra val, sedan formar valen oss. Sorgligt nog tycks vi utveckla en historia av felaktiga val.

Genom hela Skriften berättas att när kriser drabbar Guds folk vänder de sina hjärtan till Honom och Han hörde och svarade.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jer 29:12-13

Må folket i USA söka Herren och finna Honom. Kom ihåg att vi fortfarande har löftet at tom vi vänder om från våra onda vägar skall Gud hela vårt land.

John Paul Jackson

Fotnot

1. The Perfect Storm
När president George H. W. Bush öppnar Madrid-konferensen i Spanien den 30 oktober 1991 för att fastställa principen "land för fred" i fredsförhand-lingarna mellan Israel och palestinierna, utbryter The Perfect Storm i Nordatlanten. Den skapar de största vågor som någonsin uppmätts i regionen. Stormen färdas 180 mil från "öst till väst" i stället för det normala "väst till öst"-mönstret och brakar in över New Englands kust. 12 meter höga vågor slår in över president Bush’s privata residens i Kenne-bunkport.

Man frågar sig, finns det ett samband eller är det bara tillfälligheter? (Från BED nr 4 2002)
Det våldsamma ovädret har fått ge namn åt den här artikeln.

2. I artikeln tar författaren upp situationen utifrån USA:s horisont men det som gäller där gäller även för oss i övriga delar av världen, inte minst i Sverige.

Från THE COMING PERFECT STORM PROPHETIC BULLETIN August 2008 (original print date) Serving God and His Kingdom, John Paul Jackson August 2008

Publicerad med tillstånd. Översatt av Sten-Åke Bredmar, www.bed.nu

Källa
http://www.streamsministries.com/index.php?cat_id=32&page_id=142 Video del 1
http://www.streamsministries.com/index.php?page=videos&video_id=47

Inga kommentarer: