tisdag 30 juni 2009

Så närmar du dig Gud och får alltid bönesvar!

Bön leder dig in i Guds närvaro, och Guds närvaro leder dig in i beskydd och omsorg, Ps 91. Det är den som ber som har beskydd, ledning och omsorg. Psalmen säger ”den som bor i den Allmäktiges skugga” En som ber bor i den Allmäktiges skugga!

Så närmar du dig Guds närvaro och får alltid bönesvar!

Lärjungarna bad Jesus –Lär oss be! Lukas 11:1
Opinionsundersökningar har gjorts i dagens församlingar där ledarna har fått frågan om vad som är den största bristen i församlingarna i dag, och svaret har varit entydigt:

BRIST PÅ BÖN!

SAGT OM BÖN:
Bön opererar i den värld Gud är, ingenting är omöjligt i bön och ingenting är omöjligt för Gud! Allt som är möjligt i bön är också möjligt för Gud.

Bön flyttar inte berg, men bön griper armen som flyttar berg! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Mark 11:23

Bön kan förändra Guds intentioner, men aldrig Guds profetior! Mose bad för Israel, och Gud förändrade sina planer om att ödelägga Israel efter att de syndat då de stöpte guldkalven och tillbad den.

Gud förändrade sina planer om att ödelägga Ninive efter att folket omvände sig från sin synd och bad Gud om förlåtelse!

RESULTAT AV BÖN:
Det finns ett fel sätt att be på, och ett riktigt sätt att be på! När ditt ego är i centrum och Gud blir nr. 2, då svarar Gud aldrig på våra böner, men däremot när Gud är i centrum, dvs. är nr 1, då får du alltid bönesvar. Du ber utifrån Guds behov, Gud svarar med att möta dina behov! Sök först Guds rike och hans ättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt 6:33

Ni ber, men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt i njutningar. Jak 4:3

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Joh 15:7

Gud delar sitt hjärta med dem som åkallar Hans namn.
Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jer 33:3

Gud kan uppenbara framtiden för dig när att du ber, ... då sade Herren: Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? 1 Mos 18:17

Gud förvarnar dig mot djävulens planer därför att du ber, t.ex. genom drömmar. Gud visar dig saker i drömmar, kanske förfärliga ting som olyckor, katastrofer och liknande, med den avsikten att du skall gå i förbön inför Honom för folk och nationer, så att Gud kan förändra omständigheten och omintetgöra djävulens planer!

Gud kan visa dig ting som är dolda för omvärlden genom syner och uppenbarelser!

Du får en speciell känslighet för den helige Andes ingivelser, en andlig ”feeling” i valsituationer.

Du kan få en ”känsla/intuition” om att något är fel, ta dessa signaler på allvar!

Bön leder dig in i Guds närvaro, och Guds närvaro leder dig in i beskydd och omsorg, Ps 91. Det är den som ber som har beskydd, ledning och omsorg. I Ps 91 står det om ”den som bor i den Allmäktiges skugga”. En som ber bor i den Allmäktiges skugga!

OM BRIST PÅ BÖN:
Brist på bön härstammar från Edens lustgård efter syndafallet, då Adam och Eva gömde sig för Gud! En som inte ber önskar inte heller att Gud skall blanda sig i hans liv, 1 Mos 3:1-10!

Brist på bön är faktiskt att synda mot Gud själv! ... att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er, 1 Sam 12:23.

Brist på bön leder dig på fel väg om du inte önskar följa Gud, Job 21:14.

- leder dig till en plats där du inte fruktar Gud, Job 21:15.
- för dig ut från Guds välsignade omsorg, Job 21:16.
- för dig ut från Guds beskydd, Job 21:17.
- gör att du snubblar vid minsta prövning, Job 21:18.
- leder inte bara dig själv in i problem, utan också dina efterkommande, Job 21:19.
(Du är frälst för att någon bad för dig! Du är ett bönesvar!)
- tar från dig glädjen i ditt liv! Job 21:20-21.

BÖN GER MOTSATT EFFEKT AV DET SOM ÄR NÄMNT HÄR OVANFÖR!

JESU BÖNEMODELL:


Jesus gav oss en modell om hur vi skall be:

Fader Vår som står i Lukas 11,:2-4
Lägg märke till att Fader Vår har 3 röda trådar och lägg märke till ordningsföljden:

*Tråd nr. 1 - Guds behov

*Tråd nr. 2 - dina behov

*Tråd nr. 3 - Ge alltid Gud ÄRAN!

Fader Vår börjar med att vi tillber Gud och det avslutar med att ära Gud

Lägg märke till att Guds behov kommer alltid före dina behov! Detta är nyckeln till bönesvar!

Viktigt: Bygg först av allt Guds Rike före ditt eget rike! Be alltid för Guds Rikes framgång, innan du ber om din egen framgång. Då kommer Guds uppmärksamhet mot dig att bli skärpt. Faktiskt så ska du bli så välsignad att Gud bönhör dig innan du hinner be över dina behov! Många som aldrig blir bönhörda är faktiskt totalt uppslukade av sina egna behov och brister och har oftast förlorat fokus på allt som har med Guds rikes behov att göra. De är oftast fyllda av fruktan och bekymmer och har förlorat all tro på att Gud vill bönhöra dem.

- Nyckeln till att bli bönhörd är att sätta Guds Rikes behov framför alla andra behov, och du kommer garanterat att bli både bönhörd och välsignad! Jag upplever väldigt ofta att Gud bönhör mig innan jag har hunnit be om det!

GUDS BEHOV:
... Fader, helgat blive ditt namn ... Luk 11:2
Tillbe Gud! Starta alltid bönestunden med tillbedjan och tacksägelse! Gå in i hans porter med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, Ps 100:4

... komme ditt rike... Luk 11:2b.

BE OM GUDS RIKES FRAMGÅNG, BE OM HIMMELENS MANIFESTATIONER PÅ JORDEN! Var en förebedjare för folk som är aktiva och vinner människor för Gud.

DINA BEHOV:
Ge oss var dag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, Luk 11:3-4

BE om daglig omsorg! Var en givare och så in dina pengar i Guds Rike, så Gud kan öppna upp himmelens slussar och välsigna dig och din ekonomi, Malaki 3:8-12. När du ger till Guds Rike, löser du Guds armar till att välsigna dig rikligen på alla områden, också din ekonomi!

När du håller tillbaka det som hör Gud till, binder du Guds händer, och du blir fattig! Kom ihåg att Gud följer sitt Ord, Han kan inte ställa sitt Ord åt sidan! Såningsmannen skördar rikligt!

VANDRA I FÖRLÅTELSE
Var snabb med att förlåta, och var snar med att bekänna en synd inför Herren när den helige Ande påminner dig om det!

VANDRA I RENHET!

BE VARENDA DAG OM BLODETS BESKYDD MOT DJÄVULENS LÖMSKA PLANER!

Ta Guds fulla rustning på dig i bön, varenda dag, Ef 6:10-20, och be om Andens ledning!

TILL SIST:
GE ALLTID GUD ÄRAN! Matt 6:13


Avslutningen på Fader Vår är För dig tillhör, makten och äran i all evighet. AMEN!

Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Jes 42:8

Runar Balto
Källa. www.miraclepower.org
Översättare Sigrid Forslin

Bibel 2000 - en kommentar av SÅ Bredmar

Mitt första möte med den nya översättningen var NT81. Nya testamentet hade fått en ny modern språkdräkt och jag var väldigt glad för det! Språket i 1917 års översättning var ålderdomligt. Men ju mer jag läste NT81 desto större olust kände jag.

En oförklarlig osäkerhet kom över mej. Jag har lärt mig sedan barnsben att tron på Jesus skall vårdas och Bibelns värderingar får inte nonchaleras. Här var det en annorlunda text där till exempel den tredje personen i gudomen, den Helige Ande, avklätts sin personlighet och ersatts med ett neutrum, den heliga anden. (Kanske på benägen uppmaning av feministteologer?)

I kommentarerna fann jag att ”Anden får i NT efterhand personliga drag; två gånger nämns den som jämställd med Gud och Kristus. Härifrån går sedan linjerna till fornkyrkans tänkande om Treenigheten.” Översättarna väljer att kalla den Helige Ande för ”den”. Jesus säger ”han” om Anden, ”han skall lära er ...”. Likaså menar man tydligen att den helige Ande inte fanns med från skapelsens början som tredje person i gudomen utan uppstod som en rent mänsklig konstruktion på 300-talet!

När Jesus och Paulus ska undervisa om den yttersta tiden börjar de båda med att peka på bedrägeri, manipulation och lögner. Av det förstår vi att det är av yttersta vikt att granska vad som sägs och inte ta emot allt. På senare tid har vi ju sett ett begynnande avfall från klassisk kristen tro bland flera kyrkor och samfund.

Jesus varnar: Se till att ingen bedrar er! Matt 24:4
Paulus varnar: Låt ingen bedra er på något sätt. 2 Tess 2:3


Vad är då bibelkommissionen (BK) för ett sällskap och på vems uppdrag har man arbetat? Vilka intentioner presenterar BK i sin rapport ”Bibelsyn och bibelbruk” när det gäller metoder och värderingar i översättningsarbetet?

BK tillsattes av svenska biskopsmötet redan 1964, då med uppgift att bl a söka fastställa var själva kärnproblemet finns, och vad som är innersta orsaken till de skilda bibeluppfattningarna. Lite enklare formulerat: I vilken mening Bibeln är Guds Ord?

Frågan är illavarslande för den bibeltroende. Vi som tror på Guds Ord och låter Skrift tolka Skrift uppfattar självklart Bibeln som Guds Ord! Den saken behöver inte utredas! Efter sex års mödosamt arbetet hade de lärde i BK kommit fram till följande slutsatser:

- Bibelns skrifter liksom alla andra produkter av mänsklig verksamhet innehåller misstag och felaktigheter
- Bibeln är oinskränkt mänsklig
- Bibelns läror, även läran om rättfärdiggörelse genom tro, är bara mäniskotankar


Under de stora naturvetenskapliga upptäckternas tid på 1800-talet fanns det gott om kristna teologer, sk liberalteologer, som menade att kyrkans enda chans att överleva var att bli lika vetenskaplig som den sekulära vetenskapen. För att uppnå detta mål började man systematiskt "avmytologisera" Bibeln, dvs man förnekade varje slag av övernaturliga händelser i bibelberättelserna.

Man jämförde Bibeln med vad som fanns av utombibliska teorier och läror i historiskt och arkeologiskt hänseende, och om dessa och Bibeln inte stämde överens förklarade man frankt att det var Bibeln som hade fel! Dessa "kristna" teologer var mer ivriga att förneka Bibeln än någon annan! Och deras tankegångar hänger envist kvar som ett otrons mörka moln över de teologiska fakulteterna, fast det senaste seklets arkeologiska upptäckter på punkt efter punkt bevisat att Bibelns historiska uppgifter är korrekta!

Detta är i stort vad den historisk-kritiska bibelforskningen är: ett instrument i förnekelsens tjänst, konstruerat för att riva ner Skriftens auktoritet och ifrågasätta dess sanning. ”Skulle väl Gud ha sagt ...?! är en gammal fråga från Edens lustgård som nu dykt upp i ny tappning. Någon har sagt att det är bara en rad i trosbekännelsen som inte förnekats av liberalteologin, och det är "led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven".

Bibelforskningen utger sig, naturligtvis, för att arbeta utifrån strängt vetenskapliga grunder, och eftersom man förnekar att Gud inspirerat Bibeln menar man att Skriften ska tolkas och förstås på samma sätt som man nalkas vanlig, mänsklig litteratur som t.ex. av Shakespeare eller Selma Lagerlöf.

Utgångspunkten är således att inget av det övernaturliga som Bibeln berättar om har egentligen hänt. Allt sådant sägs vara myter och sagor. Någon Gud som ingriper i skapelsen med åsidosättande av naturlagarna finns inte enligt det här synsättet. Sådant som inte kan verifieras med den empiriska vetenskapens metoder erkänns inte existera.

En sådan Bibel används vid gudstjänster och personlig andakt! Vad får det för konsekvenser för vårt kristna liv tror du?

Kristen kan man enligt min mening inte vara om man förnekar Bibelns berättelser om Guds övernaturliga ingripanden. Profetiorna, jungfrufödseln, underverken, försoningen, uppståndelsen, pånyttfödelsen, rättfärdiggörelsen – hela den kristna trons grund är övernaturlig, och vill man inte stå på den grunden genom att erkänna den, då kan man inte vara kristen.

Den som förnekar att Jesus är Kristus, den som förnekar Fadern och Sonen och Anden, den som förnekar att Jesus är Gud, den personen är inte kristen enligt Bibelns definition, han är "antikristen" – hör Antikrist till, 1 Joh 4!

Efter det att BK omsorgsfullt har klargjort sin ståndpunkt ger man sig i kast med att översätta Guds Ord förutsättningslöst!! Det är att dra ett löjets skimmer över hela översättningen. Om Gud finns, handlar han som om han inte finns, menar man! Lika litet som man med vetenskapliga metoder kan bevisa att underverken i Bibeln verkligen hände, lika litet kan man bevisa att de inte hände! Frågan om Gud, och Guds ingripanden, ligger helt enkelt utanför den faktabaserade vetenskapens område! Och det vet varenda människa som arbetat något litet med vetenskap, utom de lärda herrar som håller på med religionsvetenskap!

Att kalla detta för ett objektivt och förutsättningslöst förhållningssätt är enbart skrattretande. På sin höjd kan ett sådant gäng gudsförnekare presentera en parafras!

I den följande texten använder jag förkortningarna 1917 = 1917 års översättning, SFB = Svenska Folkbibeln och BK = Bibel 2000. Vidare använder jag ibland Strongs ordlista där alla Bibelns ord är listade och numrerade och översatta till engelska. Den används internationellt och bygger på orden i King James Version från 1611. (Dessutom har jag 34 olika bibelöversättningar, svenska. engelska och tyska och ett flertal ordböcker som jag jämför med.)


2. Hur översätter man vad Bibeln säger om Jesus?

2.1 Jesaja 53


Alla känner vi ju till profeten Jesajas utsaga om Jesus i Jes 53. I en not till Jes 52ff har man följande kommentar:

Avsnittet 52:13 – 53:12 är svårtolkat. Ställvis är texten sannolikt skadad och översättningen är osäker. Tjänaren, som här beskrivs som lidande, död och upprättad, kan liksom annars i Jes 40 – 55 avse Israel eller en grupp inom folket. Enligt en annan tolkning är tjänaren en person, t.ex. profeten själv eller en kung. I NT tillämpas utsagorna om den lidande tjänaren på Jesus.

Jag undrar om man på pin kiv väljer att ignorera dessa texters profetiska riktning. Alla bibel-troende läsare genom århundradena vet att detta avsnitt syftar på Jesus!

Att påstå att detta avsnitt handlar om en grupp i Israel eller profeten själv är kvalificerat nonsens och gör ju att man förlorar all tilltro till översättningen och BK. Jag hyser ingen aktning för dessa lärda herrar när de hanterar Guds Ord på det viset. Jag undrar om de är fälsta?!

Men kanske man har ett annat syfte?


2.2 Är Jesus sann Gud?

Joh 1:18
SFB: Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.
BK: Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Fråga: Är inte Jesus sann Gud? BK menar tydligen att Jesus inte helt och fullt var Gud eftersom man stavar Gud med g? Detta måste skapa förvirring hos konfirmander och nyfrälsta som vill lära sig något om kristen tro.

Joh 1:34
SFB: Jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son (5207).
BK: Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde (5207).

Fråga: Är inte Jesus Guds Son? Är han bara en utvald människa? Att använda ordet utvalde har översättarna själva hittat på. I den grekiska grundtexten står ett vanligt ord för son (Strongs 5207). I Jak 2:5, 1 Petr 2:4, 6 och 1 Petr 5:13 finns orden utvälja (Strongs 1586) och utvald (Strongs 1588). Varför inte översätta med Son när grundtexten har det ordet?

Joh 1:49
SFB: Rabbi, du är Guds Son (5207), du är Israels konung.
BK: Rabbi, du är Guds son (5207), du är Israels konung

Fråga: Här står samma ord som i vers 34 men nu översatt till son! Varför är man inte konsekvent? Det är annars samma ord i grekiskan både i v 34 och i v 49, Strongs 5207. Föresten varför har man litet s i Guds son? För att skapa förvirring och osäkerhet? Vad ska en nyfrälst tro? Eller en konfirmand?

Hebr 1:9
SFB: Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.
BK: Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

Fråga: Är inte Jesus sann Gud? Är detta ett exempel på objektiv översättning? Det ger i vart fall mig intrycket av översättarna låtit sin högst personliga uppfattning få färga denna viktiga vers! Därför är detta en korrekt översättning utifrån deras tro men det är långt ifrån klassisk kristen tro. Jfr den Niceanska trosbekännelsen. Jesus är sann Gud och sann människa på samma gång. SFB ligger närmare den klassiska sanningen.

Rom 1:3-4
SFB: Evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från det döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.
BK: Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från det döda: Jesus Kristus, vår herre. (Min kursivering)

Fråga: Vid jämförelse av dessa två översättningar kan man uppfatta det som att Jesus blev Guds Son först vid uppståndelsen från det döda, dvs innan dess var han inte Guds Son utan bara en god människa. SBF säger att den Helige Ande bevisade att Jesus är Guds Son. BK påstår att Jesus blev Guds son (obs litet s!) genom sin andes helighet och därefter blev Guds son.

I ytterligare ett 40-tal verser i NT är Guds Son skrivet Guds son. Varför använder man liten bokstav? Om man inte vill visa ringaktning mot Jesus vad vill man visa då?

Den helige Ande upphöjer alltid Jesus och ärar alltid honom. Vilken ande ligger bakom bibel-kommissionens arbete?

Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden!
Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss (1), så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Ps 2:10-12 SFB


3. Den helige Ande

Här är ytterligare ett märkligt exempel på hur illa man hanterar bibeltexten och hur gärna man låter texten följa de senaste trenderna. Kan det vara så att man ändrat namnet på den helige Ande till den heliga anden för att möta feminist-teologernas behov av att göra Gud könsneutral? Eller är det för att visa förakt för vår väldige Gud, vår Fader, den Helige och upphöjde?

Jämför böjningsformerna Erik den helige eller den heliga Birgitta eller den heliga boken!

1 Mos 1:2
SFB: Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.
BK: Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.

Fråga: Av de 34 översättningar som jag har tillgång till är det bara tre som valt att använda orde ”gudsvind”. Majoriteten använder Guds Ande.

I Notboken berättar man om Guds kamp mot kaos-havet, djupen, men att Gud segrar till slut över urhavet, enligt noten till Ps 89:10. Det var ju för väl att Gud segrade över ur-havet!

Man kan fundera på vilken uppfattning BK har om Gud.

BK menar också att den helige Ande efter hand får personliga drag men så var det inte från början. Anden fick sin slutliga form på 300-talet e.Kr menar man.

Man bortser då helt från Bibelns eget vittnesbörd om den helige Ande, bl.a. att Anden talar Apg 13:2, ber för oss Rom 8:26, blir bedrövad Ef 4:30, kan frestas Apg 5:9, förhärligar Jesus Joh 16:14, lär och påminner oss om allt vad Jesus sagt Joh 14:26, hjälper oss i vår svaghet Rom 8:26 m.fl.

Gud förändras inte Mal 3:6. Han är alltid densamme, Hebr 13:8.

Joh 14:16-17
SFB: Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.
BK: Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den.

Fråga: Varför inte visa vördnad för Gud och stava anden med stor bokstav? Är den helige Ande (maskulinum) han eller den heliga anden (neutrum) den? Jfr vers 26 och Apg 20:28 m.fl. där man använder han om Anden. Mycket förvirrande! Jag får återigen det intrycket att översättarna inte har en personlig erfarenhet av Anden. Är de möjligen ”av världen”?

Apg 20:28
SBF: Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.
BK: Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.

Fråga: BK:s översättning skapar enbart förvirring! Är Jesus Guds Son fullt ut? Är han Gud, Sonen?


4. Den aronitiska välsignelsen

I 4 Mos 6:24-25 väljer man att återge den Aronitiska välsignelsen med svensk presens indikativ (2), vilket plötsligt förändrar hela innebörden av texten. Bibel 2000 översätter:

”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.(3)”

Hebreiskan har här en böjningsform som utrycker en önskan om något, dvs. ”må Herren välsigna dig”, vilket med en svensk konjunktiv blir ”Herren välsigne dig”, som 1917 års översättning mycket riktigt översätter.

Problemet med BK:s översättning är att grundtexten utrycker en önskan vilket de alltså inte återger utan att deras översättning med svensk indikativ närmast får en helt annan innebörd, ”härmed välsignar dig Herren” vilket grundtexten inte uttrycker.

I slutet av bönen ersätter man ordet frid med fred.

Alltså, genom sin iver att vara begriplig för medelsvensson leder BKs översättning fel och skapar en ännu mer urvattnad svenska och utövar aktiv dödshjälp på verbformer som man skulle kunna blåsa liv i och därmed skapa ett vackert bibliskt språk.


5. Fader vår

Jag känner stor olust inför de nya formuleringarna i Fader Vår.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Samma sak som jag nämnt ovan om Välsignelsen gäller här. Genom att slopa konjunktivformen t.ex. helgat varde ditt namn, som betyder en ödmjuk och innerlig önskan, till ”Låt ditt namn bli helgat” förändras innebörden till en uppmaning. Ett tydligt exempel är ”Leve jubilaren!” som är något helt annat än ”Låt jubilaren leva!”

”Låt ditt namn bli helgat” är en besynnerlig bön. Det är väl inte Gud som utgör hindret för att hans namn skall helgas!

”Låt din vilja ske” Jag kan inte tänka mig att Gud skulle vilja något annat än att hans vilja skall ske. En uppmaning till honom att låta hans vilja ske verkar därför meningslös.

”Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” Sambandet mellan Guds förlåtelse och vår förlåtelse beskrivs i Ef 4:32: ”Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.” Eftersom Gud redan har förlåtit oss, skall också vi vara villiga att förlåta dem som är skyldiga oss någonting! Eller skall det vara tvärtom? Skall Gud förlåta oss våra skulder eftersom vi redan har förlåtit våra medmänniskors skulder? Det låter bakvänt! Det är väl ändå den bedjande som förklarar sig villig att följa Guds exempel och förlåta.

”Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.” Detta är en motsats till Davids bön i Ps 139:23, ”Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig, och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen.” Nu ska vi plötligt be Gud bevara oss för prövningen, som jag redan tackar för! Jag känner en stor osäkerhet och motvilja till detta sätt att bedja! Enligt min mening ska vi tacka för prövningen som verkar mognad, Rom 5:3-5, och undanbe oss frestelsen, dvs låt oss inte föras in i sådana situationer att vi frestas till avfall.

Martin Luthers förklaring duger än i dag. I den står det: »Gud frestar ingen, men vi ber i denna bön, att Gud skall beskydda och bevara oss så att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar och förför oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster.» Det säger jag Amen! till.


6. Trosbekännelsen

Några församlingar använder psalmen 766 som trosbekännelse i gudstjänsten. Där står det i tredje versen: Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför ... Detta är ett uttryck för den syn New Age har och jag vill bara varna för dessa tendenser. New Age har inget i kyrkan att göra eller med kristen tro över huvud taget!

Slarvar vi med det ena är det lätt att ta till sig andra ockulta begrepp, t.ex. Frälsarkransen, framtagen av frimuraren av 11:e graden Martin Lönnebo. På frälsarkransens hemdsida nämns inte namnet Jesus alls. Målet med frälsarkransen är fred och synkretism(4). Sedan läggs Bibeln åt sidan i konfirmationsundervisningen och ersätts med frälsarkransen, sedan blir det aktiviteter som drar allt länrge och längre bort från Ordet. Det blir Harry Potterdagar, bildäckbytardagar och liknande jippon och färre och färre tillfällen med Guds rena oförfalskade Ord - människor till frälsning och upprättelse!

I vissa församlingar använder man följande trosbekännelse:

Jag tror på Gud, den allsmäktige Fader, himlens och jordens skapare.

Jag tror på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev människa genom den Heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faders, höga sida, och skall komma därifrån, för att döma levande och döda.

Jag tror på den Heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse, och det eviga livet.

Amen.

”den allsmäktige Fader” vad är detta för konstruktion? Säger man ”Den röda bok”? Heter det inte den allsmäktige Fadern, om man nu nödvändigtvis vill ändra texten? Det är tröttsamt med alla dessa undermåliga förändringar!

Den heliga anden har jag kommenterat tidigare, se punkt 3.


7. Övrigt

Jag vill ge ytterligare ett exempel på obegriplig översättning, Jes. 1:18. Ni som var med på väckelse-mötenas tid kommer säkert ihåg när man bjöd in människor till frälsning brukade predikanten ofta citera Jes. 1:18. Det klara och tydliga löftet från 1917 och SFB säger

SFB: Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.
BK: Låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?

Fråga: Men varför göra något enkelt och tydligt när man kan krångla till det? På BKs översättning kan man ju både svara JA och NEJ!


8. Avslutande kommentar

I kyrkans officiellt antagna lärobok i kristen tro, Lilla Katekesen, antagen av kyrkomötet 1878 och fastställd av konungen samma år sägs det så här:

"Den heliga Skrift är Guds Ord, som genom den helige Andes ingivelse är skrivet av profeter, evangelister och apostlar, oss till undervisning, bättring, tröst och evig salighet".

Detta gäller inte längre. Av det förstår jag att tidens slut närmar sig, 2 Tim 3:1-5.

Genom att använda Bibel 2000 i våra gudstjänster sanktionerar vi innehållet i Bibel 2000 och ger översättningen legitimitet. Vi öppnar upp för en bibelkritisk syn på Ordet.

Vargen är ute efter fåren! Var finns herdarna?

Sten-Åke Bredmar


Fotnoter

1. ”Ge Sonen hyllningskyss” Den meningen har man tagit bort från Bibel 2000. "Hyllen sonen", står det i 1917

2. Indikativ är ett modus (böjningskategori hos verb) som i huvudsak används för att uttrycka faktisk information. Det är det överlägset mest använda moduset i svenskan, och kan sägas vara grundmodus. Övriga svenska modus är imperativ och den sällsynta konjunktiven.

Exempel: Indikativ: Olle lever länge, Imperativ: Olle, lev länge!, Konjunktiv Länge leve Olle!

3. Fred är ett tillstånd av harmoni, med en total avsaknad av öppen fientlighet. Termen används för att beskriva avslutet eller en avstanning av internationell konflikt; i detta sammanhang är fred den direkta motsatsen till krig. Fred kan också beskriva ett förhållande mellan ett antal partier, karaktäriserat av respekt, rättvisa och välvilja. Mer generellt så kan fred också beskriva en persons inställning till sin omgivning, såsom fridfull kan beskriva ett lugn, eller en tystnad.

Med frid menas en sinnesstämning som är motsatsen till oro och som dessutom innebär lugn. När man säger att det råder frid på en plats menar man att där är fritt från orosmoment. Frid och ro betecknar samma sak. Observera skillnaden mellan 'frid' och 'fred', där det senare ju är motsatsen till krig. Det är korrekt att säga 'gå i frid' och felaktigt att säga 'gå i fred'.

4. Synkretism = religionsblandning dvs Jesus är inte enda vägen till Gud.


Källor:
Bibelsyn och bibelbruk, Lund 1970
Notboken till Bibel 2000, Libris, Örebro 2001
Frälsarkransens hemsida http://www.fralsarkransen.se/
Wikipedia


Insända kommentarer

Hej Sten-Åke!
Angående Bibel 2000 (NT)

Det är två parametrar som påverkar en bibelöversättning.
1. Den andliga inställningen/uppfattningen hos översättarna.
2. Vilken 'grundtext' som används.

Punkt 1 känner vi till att den kunde vara bättre.
Punkt 2 är också väldig viktig. Det handlar om att man i Sverige fr.o.m 1917 års översättning och framåt (undantagandes smärre varanter, typ Gierts, Åkesson osv) och inklusive Folkbibeln har använt sig av en, som många tycker, diskutabel grundtext.

Den bättre grundtexten, Textus Receptus, har inte använts i svensk kyrkobibel efter Karl XII:s Bibel och utgåvan 1883. Projektet Reformationsbibeln använder sig dock av Textus Receptus och har gett ut NT efter den grundtexten. Tråkigheterna i Bibel 2000 slipper vi nog där misstänker jag.

Du kan läsa lite intressant om denna Reformationsbibel på hemsidan http://www.bibel.se/

Hälsningar Torsten

-----------------------------------------------------------------------

Hej Sten-Åke,

Personligen tror jag att hela min generation har haft en bibelöversättning som haft som mål att förvirra oss och föra oss vilse i tron. Jag har blivit mycket styrkt i den uppfattningen efter att jag skaffat mig reformationsbibelns nya testamente som Torsten kommenterat. Den bibelöversättningen har jag läst nu i över ett år och det finns en mycket tydlig skillnad om man jämför med andra översättningar. Den är mera klar och logisk och man får upp ögonen för sådant som man inte uppfattat tidigare i de mera finkänsliga nyanserna i språket. Nu översätter man gamla testamentet och har någon del av det utlagd på sin hemsida.

Jag rekommenderar alla som inte skaffat denna översättning att göra det snarast och komma in i en ny upplevelse av bibeln. Se, www.bibel.se

Börje Persson

----------------------------------------------------------------------

Hej
Jag läste artikeln om "bibel 2000 en kommentar". I slutet kommenterar SÅ Bredmar ordet "fred". Jag brukar tänka så här angående fred eller frid.

Under kalla kriget rådde fred mellan USA och Sovjet, men inte frid. Jag själv tycker att det är ett tydligt exempel på skillnaden mellan orden.

MVH
Lennart H

----------------------------------------------------------------------

Hej

Tack SÅ Bredmar för att du tog upp bibel 2000! Det är viktiga ordval som tagits upp här. Det är så typiskt i denna yttersta tid som jag tror vi lever i, att t o m Bibeln, Guds Ord ska till en viss del "omarbetas" så att det sanna evangeliet förvrängs... och det är liksom medvetet smygande, för att folk ska bli vilseledda.

Och Frälsarkransen. Äntligen någon som tar upp detta. Jag har pratat med pastorer, meilat, samt pratat med andra kristna om Frälsarkransen men INTE fått något gensvar! Dom verkar inte ha någon åsikt om den! Jag upplever verkligen Frälsarkransen och dess stenar och pärlor, (det är ju ett radband!) som ockult och påminner om New Age filosofi om stenars inverkan på människors liv. Betlehemskyrkan i Göteborg och andra svenska kyrkor tillämpar Frälsarkransen. Det är konstigt att kristna går på sådant! Då är inte Jesus i centrum, verkar det som. Också tidstecken!

Var ska jag finna någon tro, när jag kommer tillbaka till jorden, säger Jesus.

Hälsningar
Yvonne

---------------------------------------------------------------------

Tusen tack S.Å. Bredmar, för din artikel om Bibel 2000 och även
klarspråket omkring den s.k. Frälsarkransen!

Skönt att någon över huvudtaget tar upp Frälsarkransen till diskussion och vad den står för. Några ... har insett att den står för en ockult (från början importerad från buddismen) inbrytning i våra församlingar, men många kristna - t.o.m. pastorer - har inte förstått vad den står för utan bjuder glatt in den i söndagsskolor och andra grupperingar, typ studiecirklar. En sak har man med säkerhet sett, där Frälsarkransen går in, där går Alpha ut, och därmed förlorar man dem som söker Jesus i
den kristna tron.

Du pekar på flera ställen där man genom ordval och tempusbyten har förändrat texten. Vad värre är, något/några ställen i GT har man t.o.m. utelämnat eftersom man inte visste hur man skulle översätta dem. Hänvisningarna till Jesus som Messias och profetiornas Fullbordare hade då blivit alltför uppenbara (tyvärr har jag förlorat mina anteckningar om vilka de är). Här visar översättarna återigen sin ringaktning för Guds Ord, som säger att det är förbjudet att både lägga till och dra ifrån.

Även när det gäller den senaste Harry Potter-hysterin, så har många inte insett allvaret bakom den. Kristna föräldrar verkar inte ha något emot att köpa både böcker och allt "kring-kring" som hör till åt sina barn. Att sedan den demoniska aktiviteten vid varje filmpremiär tilltar på ett enastående sätt och ger förebedjare och själavårdare fullt upp, kopplas inte till en spännande, men ack så "oskyldig ungdomsbok"!

Sanningen är att de registrerade häxorna (!) i Storbritannien är
rasande på Potter-författarinnan som lär ut alla magiska formler till så unga barn. De tycker man bör vara mera vuxen för det! Och det kan säkert de pastorer tycka också, som får resa runt till församlingar och lära föräldrarna hur man sätter stopp för de egna barnens förbannelser.

Världen snurrar allt fortare och människorna tar till allt galnare
metoder för att döva ropet inom sig. Behovet av "Vägvisare" blir allt större. Därför är det så viktigt att någon/några pekar på differensen i utgåvorna av den enda "bruksanvisning" vi har - Bibeln. Jag MÅSTE kunna lita på att det är det sanna Gudsordet jag tar till mig. Jag fasar för möjligheten att ändå bli bedragen ...

hälsningar
E.B. Sundin

onsdag 24 juni 2009

Den historiska avkristningen av Sverige

Under 1900-talet inträffade flera händelser som ledde till att vårt land genom lagar och opinionsbildning tog aktivt avstånd från kristen tro och grundläggande kristna värderingar. Men så har det inte alltid varit.


En nation överlåten till Gud

- Vid Uppsala möte 1593 beslutades att den svenska kyrkan skulle vara en luthersk bekännelskyrka, i 1634 års regeringsform stadgades uttryckligen i dess första paragraf att en enhetlig religion är den kraftigaste grundvalen till stabilitet, i ett kungligt brev från 1662 slår regeringen fast att enheten i luthersk tro är en rikets fundamentallag. Kyrkolagen från 1686 slog fast samma sak. I ett uttalande av Karl XI sägs att Konungen är förbindelselänken mellan Gud och Sverige, dvs att vara konung i Sverige var ett uppdrag från Gud. Kungen var därmed ansvarig endast inför Gud. Sverige skulle vara ett kristet land med Gud som landets högste ledare!

- den drivande bakom folkbildningen var kyrkan, både i Lund och på annat håll, redan på 1700-talet men motarbetades av det politiska etablissemanget, främst hatt-partiet som menade att allmogen inte hade något behov av bildning. Kyrkans ståndpunkt var att alla skulle få möjlighet till utbildning. Då skapade man dugliga och goda medborgare. 1842 kom folkskolestadgan som ett resultat av mång kristna ledares lobby-arbete. Dagens historielösa politiker vill inte erkänna att det var kyrkan som låg bakom och drev fram allmän skolplikt i Sverige.

- metodismen började spridas i England i slutet av 1700-talet och kom till Sevrige i början av 1800-talet. Många predikater blev talesmän för arbetare på fabriker och sågverk. Fackföreningar växte fram på detta sätt med många kristna i ledningen men socialismen tog över det ideologiska arbetet under senare hälften av 1880-talet. - under 1840-talet vaknade insikten bland folk att dryckenskapen var ett ok som måste brytas. Prästen Peter Wieselgren satte hela landet i rörelse när han under sina många resor propagerade mot superiet och att avskaffa husbehovsbränningen. Det var starten på nykterhetsrörelsen vars verkningar vi kan se långt in i våra dagar.

- folkväckelsen tog fart vid mitten av 1800-talet efter det att man avskaffat konventickelplakatet 1858 och omfattade vid 1900-talets början 30 – 40 % av befolkningen. Väckelsepredikanten C-O Rosenius tidning Pietisten hade vid denna tiden en större upplaga än Aftonbladet. EFS bokförlag var det tredje största bibelspridande bokförlaget i världen trots att man till allra största delen sålde biblarna i Sverige. Detta gjordes möjligt genom kringresande kolportörer och bidrog till den ökande läskunnigheten bland alllmogen. Bara i Östergötland och norra Kalmar Län fanns det vid 1800-talets utgång 10 kolportörer på heltid förutom ett stort antal deltidskolportörer.

- Många av våra största företag av idag grundades den här tiden. Jag tänker på Holmen som grundades 1854, Sandvik 1862, Atlas Copco 1873, Ericsson 1876, ASEA 1883, Skanska 1887, Scania 1891, AGA 1904, Trelleborg 1905, SKF 1907, Astra och SSAB 1913, Volvo 1915, Swedish Match 1915-1917, Electrolux 1919, SCA 1929, Securitas 1934, SAAB 1937, Tetrapack och IKEA 1943, H&M 1947 och Gambro 1964, för att nämna några. Tetrapack och IKEA är inte börsnoterade på Stockholmsbörsen. Övriga företag finns på listan över de största industriföretagen i landet. IKEA är god för 300 miljarder kronor och har sitt säte i Holland, Tetrapack omsatte 75 miljarder kr under 2002, H&M omsatte 53 miljarder kr under 2002.

Ovanstående fakta kan lätt kontrolleras av den sanningssökande!

- Hur kan det komma sig att det finns så många stora företag som grundats samtidigt som folkväckelsen bröt fram i Sverige? Och varför finns det inte lika många stora företag som grundats efter 1951? - I andra industriländer är mellan 30 - 40 % av det största företagen grundade efter 1950. Ett välkänt företag, Microsoft Corp, startade 1975 och omsatte förra året 37 miljarder USD (över 260 miljarder kr) för att nämna ett exempel i högen.

- 1951 beslutade den dåvarande regeringen att alla svenska medborgare inte behövde tillhöra något kristet samfund.- 1969 försvann morgonbönerna och kristendomsämnet i den nystartade grundskolan. Det ersattes med ämnet Religion och kristen tro blev en av de många religionerna i världen.

- 1974 kom abortlagen som fram till idag gjort det möjligt att genomföra 1 miljon aborter, därav många i sent skede.

- 1987 kom sambolagen. Den blev spiken i kistan för äktenskapet, som är den första institution Herren Gud instiftade för människan. Den öppnade även dörren för homosexuella samboförhållanden. Samma år försvann även hemskillnadsåret vilket gjorde det lättare att skiljas.

- 1994 kom partnerskapslagen där samhället godkände homosexuell samlevnad.

- Vårt land har på senare år också blivit ett centrum för rasistisk musik och för barnpornografi.

Vi ser en nation som alltmer tar avstånd från sin Herre och Gud. Hur långt kan vi gå innan Herren tar sin hand ifrån vårt land? Men det finns möjligheter om vi vill ta dem! Be fram ett genombrott!

En del kristna menar att man inte kan tilltvinga sej bönesvar från Gud och det är förvisso sant. Men om Herren själv uppmanar sitt folk till förbön då är saken en helt annan! Fundera på följande bibelord:

Jag söker … efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mej till försvar för landet, på det att jag icke må fördärva det; men jag finner ingen! Hes 22:30

Han såg att ingen trädde fram; Han förundrade sej över att det inte fanns någon förebedjare. Jes 59:16 (King James)

Ni som skall ropa till Herren, ge er ingen ro. Och ge honom ingen ro. Jes 62:6-7

Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sej åt honom. 2 Krön 16:9

Är du kanske en av dem som Herren söker?!

Ni kristna har i er ägo ett dokument med tillräcklig kraft att spränga hela civilisationen i bitar, att vända den här världen upp och ner, att bringa fred till denna av krig sönderslitna värld. Men ni läser dokumentet som om det bara var god litteratur och inget annat!
Mahatma Ghandi

Den allt större öppenheten bland Guds folk att överlåta sig till bön och fasta vittnar om att Gud vill sända en väckelse till vårt land. Det innebär en skördetid, då vi får leda många människor in i Guds rike! Vi är inne i ett andligt avgörande skede, i en födsloprocess, då vi behöver kraft att föda fram det som Gud vill låta ske. Den kraften får vi bara under målmedveten bön och fasta. Enad och uthållig bön förändrar förhållanden och banar väg för en andlig seger.

Vi tror att Gud vill att vi som församlingar ska be för varandra. När vi genom förbön och välsignelse raserar murar mellan oss, bereder vi också väg för väckelsen i landet.

Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor … De som då tog emot hans ord döptes, och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. Apg 1:14, 2:41

Förbönen riktar sig främst till följande områden:

- kalla till bättring bland Guds folk
- genombrott för väckelse
- upprättad sanning och rättfärdighet i samhället
- bejaka Guds kallelse för vårt land

Kasta inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Hebr 10:36-37

SÅ Bredmar

The perfect Storm - John Paul Jackson

Den här stormen är värre och omfattar fem olika delar: religion, politik, ekonomi, krig och naturkatastrofer.

Egentligen skrev jag den här artikeln för Prophetic Bulletin som skickas ut till våra understödjare och partners i Streams Ministries i början av augusti 2008. Min styrelse uppmanade mig att publicera texten och det gör jag nu. När jag först skrev artikeln hade jag inte en aning om vilka händelser som skulle inträffa i den nära framtiden beträffande Todd Bently, stormarna i mexikanska bukten, Rysslands invasion av Georgien, tågen som skulle kollidera nära Los Angeles, Sara Palins utnämning och den uppståndelse det skulle orsaka eller den 15 september då aktiemarknaden rasade. Allt detta är händelser som Herren kallade ”The Perfect Storm” – den perfekta stormen. 1)


DEN KOMMANDE “PERFECT STORM”
av John Paul Jackson

För de som följt mig och mitt arbete under åren har hört mig säga mer än en gång under de senaste åtta åren att från 2009 eller 2010 kommer saker att bli väldigt svåra. Jag har bett och hoppats att det jag nu kommer att skriva måtte avvärjas. Emellertid befarar jag att om folk med profetisk insikt inte talar ut, kommer vi inte heller att bidra till en positiv förändring.


FEM FAKTORER SOM BYGGER UPP THE PERFECT STORM

Liksom i filmen The Perfect Storm, består stormen, som jag ser komma till USA2), av en kombination av mer än en faktor och när dessa faktorer samverkar blir stormen många gånger farligare. I motsats till filmen är den här stormen inte bara en storm av växande vädersystem. Den här stormen är värre och omfattar fem olika delar: religion, politik, ekonomi, krig och naturkatastrofer. Ibland kommer dessa fem områden att vara så sammanflätade att det blir helt omöjligt att särskilja vilka händelser som hör till vilket område. Stora problem från dessa fem områden kommer att dyka upp ofta eller som en kombination och ibland upprepas de. Varje område har potentiellt flera händelser som kommer att få effekt både nationellt och internationellt.

Några händelser ger värre efterdyningar än andra beroende på var du bor och hur du lever. Olika områden i USA blir olika drabbade. Några får uppleva mer ekonomiska problem, andra mer naturkatastrofer. Kom ihåg att det är kombinationen och snabbheten som gör stormen så svår.

Det innebär också att alla fem områdena inte kommer att slå till med full förödande kraft. På en skala från 1 till 10, där 10 är det värsta, kommer en del att drabba med styrkan 6 medan en annan del att drabbar med styrkan 8. Det är särkilt kombinationen av stormens olika delar liksom närheten till olika delområden som gör stormen så svår och tycks vara så länge. Den här stormen kommer inte att bli kortlivad, den kommer i vågor, den ena efter den andra.


VARFÖR KOMMER STORMEN?

Den här stormen kommer därför att Församlingen, Kristi Kropp, inte längre utgör ryggraden i den här nationen. Från allra första början har den kristna tron varit sänklodet i beslut som fattats på livets alla områden. Den här nationens kristna grund är det som skiljer från varje annan nation, förutom kanske Israel. Andra nationer kan ha blivit kristna men ingen annan nation har formats från början med kristendomen som kärnan i dess DNA.

Församlingens uppdrag är att göra Guds mångfaldiga vishet känd för världen och för luftens härsmakt, Ef 2:2. Denna demonstration inför himlarnas makter görs inte med proklamationer utan med ett rättfärdigt liv. Hur vi lever öppnar eller stänger dörrar för Satan att lagligen komma åt oss och till och med att styra över oss via ledare som inte känner Guds vägar. Från Adam och Eva fram till idag har mänsklighetens gärningar gett rum för fienden att slå och attackera oss. Det enda lagliga sättet som fienden har tillträde till oss är när Guds hand lyfts från oss och lämnar ett utrymme mellan Gud och oss. Detta utrymme ökar när vi avlägsnar oss själva från Honom och Hans vägar.

Varje gång avståndet ökar mellan Gud och mänskligheten ger det utrymme för attacker och inbjuder väldigheter och furstar över luftens välde att närvara. Ju längre mörkrets makter finns närvarande desto mer kommer folket på platsen att kalla fel för rätt och rätt för fel.

Här i USA kommer ledarna från folket. Så som folket tror och tänker, så gör de ledare som kommer från deras led. Slutligen leder det till att gränsen mellan rätt och fel, heligt och profant, blir otydlig. Vägen till Gud genom Jesus och Korset är inte längre en absolut sanning. Faktum är att en absolut sanning blir brännmärkt som intolerans, först i världen sedan till och med i Församlingen. Ja, det finns undantag till det här tänkandet inom Församlingen men genom kompromisser blir Himlens och evighetens absoluta sanningar snart ett minne blott.


GUD KAN SKRÄDDARSY EN KATASTROF

Vi lever som på Hesekiels och Jeremias dagar. De profeterade att Gud kan låta olycka drabba en nation om nationen väljer att vandra sina egna vägar. Gud talade detta till Jeremia.

Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det.

Men om det hednafolk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. En annan gång talar jag om ett hednafolk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem.Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta." Jer 18:7-12


VAD ÄR DET FÖR NÅGOT SOM KOMMER?

Det kommer en tid då vatten blir dyrbarare än eldningsolja, städer kommer att evakuera tusentals därför att det inte finns tillräckligt med vatten för deras behov. Som det står i Amos 4:7

Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. Amos 4:7

Jordbävningar kommer inte bara att drabba kustområden utan även att föröda Mellanvästern. Israel kommer att bomba Iran och antisemitismen växer okontrollerat när oljepriserna skjuter i höjden. En ”smutsig atombomb” (med mycket radioaktivitet) kommer att explodera i en stad vid kusten. Det blir åskväder med jättestora hagel, 600 mm regn under 24 timmar, en meter snö på sex timmar, stormvindar på över 150 m/s och tornados på ovanliga platser. Det blir oförutsägbara skador som drabbar olika hybrid-sädeslag och minskar skördarna. Därtill kommer torka och skadegörelse från stormar som dramatiskt reducerar olika skördar och förbrukar nationella matlager.

Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Jer 18:11


FYRA SAKER SOM FÖRSAMLINGEN MÅSTE GÖRA

För det första behöver församlingen återvända till att lära känna Gud och Hans vägar hellre än att veta något om Gud. Vi har ersatt kraft med program, uppenbarelse med administration och Faderns hjärta med organisationsförmåga.

För det andra behöver församlingen lära sig hur man kämpar för tron igen. Vi är svaga och vi faller lätt undan när det inte är någon kris just för stunden. Vi har inte prövats och vi har förlorat vår beslutsamhet. Vi förstår väldigt lite av själafiendens planer. Vi förstår inte hur vi diskuterar vår tro utan att bli ilskna. Vi har så få starka, klara, troende röster på den politiska arenan. Vi har förlorat vårt vittnesbörd – vittnesbördet som övertygar andra och som vittnar starkt att Gud fortfarande är Gud och är mycket, mycket verkligen, verkligen, verklig! Vi har förlorat vittnesbördet som visar att Gud är en personlig Gud i en väldigt opersonlig värld, vittnesbördet som säger ”Vad jag gör visar att Gud finns!”

För det tredje behöver församlingen återvända till kärleken till Guds Ord och till övertygelsen att det är ofelbart och fullkomligt. Det omfattar övertygelsen, förståelsen och kunskapen att Gud är absolut sanning, att den enda vägen att lära känna Honom går genom Jesus, Messias. Vi behöver en ny uppenbarelse att Guds kraft är obegränsad, Hans kunskap är utan slut, Hans närvaro är alltid med oss och att Han aldrig förändrar sig. Vi har gjort Gud alldeles för liten och våra liv vittnar om det.

För det fjärde behöver vi verkligen utlysa en helig högtidsförsamling för omvändelse och gemensam fasta på många platser i den här nationen – en tid att riva sönder våra hjärtan inför Herren.

Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt HERREN, er Gud. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: "HERRE, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?" Joel 2:12-17


KRISER ÄR RESULTATET AV ATT FÖLJA FEL GUD

Gud tillåter olyckor att hända för att vi ska dras till Honom. Vad betyder det? Det betyder att Gud tillåter oss att skörda frukten av det vi tjänar. Att vandra Guds vägar leder till välsignelser och ett fullvärdigt liv, medan att vandra de vägar som denna världens gud erbjuder får vi skörda frukten av denna världen: sönderfall, förstörelse, upplösning och död. Vi gör våra val, sedan formar valen oss. Sorgligt nog tycks vi utveckla en historia av felaktiga val.

Genom hela Skriften berättas att när kriser drabbar Guds folk vänder de sina hjärtan till Honom och Han hörde och svarade.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jer 29:12-13

Må folket i USA söka Herren och finna Honom. Kom ihåg att vi fortfarande har löftet at tom vi vänder om från våra onda vägar skall Gud hela vårt land.

John Paul Jackson

Fotnot

1. The Perfect Storm
När president George H. W. Bush öppnar Madrid-konferensen i Spanien den 30 oktober 1991 för att fastställa principen "land för fred" i fredsförhand-lingarna mellan Israel och palestinierna, utbryter The Perfect Storm i Nordatlanten. Den skapar de största vågor som någonsin uppmätts i regionen. Stormen färdas 180 mil från "öst till väst" i stället för det normala "väst till öst"-mönstret och brakar in över New Englands kust. 12 meter höga vågor slår in över president Bush’s privata residens i Kenne-bunkport.

Man frågar sig, finns det ett samband eller är det bara tillfälligheter? (Från BED nr 4 2002)
Det våldsamma ovädret har fått ge namn åt den här artikeln.

2. I artikeln tar författaren upp situationen utifrån USA:s horisont men det som gäller där gäller även för oss i övriga delar av världen, inte minst i Sverige.

Från THE COMING PERFECT STORM PROPHETIC BULLETIN August 2008 (original print date) Serving God and His Kingdom, John Paul Jackson August 2008

Publicerad med tillstånd. Översatt av Sten-Åke Bredmar, www.bed.nu

Källa
http://www.streamsministries.com/index.php?cat_id=32&page_id=142 Video del 1
http://www.streamsministries.com/index.php?page=videos&video_id=47

onsdag 10 juni 2009

Forma historien med bön - Derek Prince

Som ung soldat i Andra Världskriget fick Derek Prince möta Gud. Långt borta från allt vad kyrkor heter läste han Guds Ord och trodde som det står. Erfarenheterna revolutionerade hans syn på bön för staden och nationen.

Från 1941 till 1943 tjänstgjorde jag som sjukvårdare vid de brittiska styrkorna i Nordafrika, berättar Derek Prince. Jag tillhörde en liten medicinsk enhet, som arbetade vid två brittiska pansardivisioner – 1:a och 7:e Pansardivisionerna. Det var den sistnämnda som hyllades som ökenråttorna.Vid den tiden var moralen mycket låg i de brittiska ökenstyrkorna.

Grundproblemet var, att männen inte hade förtroende för officerarna. Som grupp var ökenofficerarna vid den här tiden själviska, oansvariga och odisciplinerade. Deras huvudintresse var inte männens välbefinnande eller en effektiv krigföring utan deras egen materiella bekvämlighet. Jag erinrar mig en officer, som insjuknade i malaria och fördes till ett bassjukhus i Kairo. För transporten till Kairo rekvirerade han en fyrbäddsambulans för egen del och en stor lastbil för sin utrustning och personliga tillhörigheter. Vid den tiden fick vi ständigt höra att det var mycket ont om lastbilar och bensin och att vi på allt sätt måste hushålla med dessa två saker. Från Kairo fördes sedan denne officer till England - en åtgärd som förvisso inte enbart orsakades av malariaanfallet. Några månader senare hörde vi honom i en radioutsändning från England. Han gav en mycket livlig skildring av svårigheterna med att kriga i öknen!

Under den här tiden var den största påfrestningen bristen på vatten. Förråden var mycket strängt ransonerade. Våra vattenflaskor fylldes varannan dag. Detta var allt vatten, som vi tilldelades för alla ändamål - tvättning, rakning, att dricka och till matlagning. Ändå drack officerarna i sin mäss regelbundet varje kväll mera vatten med sin whisky än vad de meniga fick till alla andra ändamål sammanlagt. Resultatet av allt detta blev den längsta reträtten i brittiska arméns historia - totalt omkring 100 mil - från Tripoli till El Alamein, omkring åtta mil väster om Kairo. Här grävde de brittiska styrkorna ner sig för ett slutligt motstånd.. Om El Alamein skulle falla, skulle vägen vara öppen för tyskarna att vinna kontroll över Egypten, stänga Suez-kanalen och gå in i Palestina. Den judiska befolkningen där skulle då bli offer för samma behandling som redan drabbat judarna i varje del av Europa, som kommit under nazisternas kontroll.

Omkring 18 månader tidigare hade jag haft en mycket stark och dramatisk uppenbarelse av Kristus. Därför visste jag av egen erfarenhet att Guds makt var en verklighet. I öknen hade jag ingen församling eller pastor, som kunde ge mig gemenskap eller råd. Jag var tvungen att förlita mig på de två grundläggande ting, som Gud försett varje kristen med: Bibeln och den helige Ande.

Jag insåg tidigt att enligt NT är fasta en normal del i en kristens disciplin. Under hela den tid, som jag var i öknen, avsatte jag därför regelbundet varje onsdag som en speciell dag för fasta och bön. Under den långa och moraliskt nedbrytande reträtten till Kairos utkanter lade Gud en börda på mitt hjärta att be, såväl för de brittiska styrkorna i öknen som för hela situationen i Mellanöstern. Ändå kunde jag inte förstå hur Gud skulle kunna välsigna ett ledarskap, som var så ovärdigt och odugligt.

Efter en tids sökande gav mig den helige Ande följande bön: Herre, ge oss ledare, som är sådana att det blir till din ära, att du ger oss seger genom dem.

Jag fortsatte att be denna bön regelbundet varje dag. I sinom tid beslutade den brittiska regeringen att avlösa överbefälhavaren för ökentrupperna och ersätta honom med en annan man - W H E Gott. Han flögs till Kairo för att överta kommandot, men hans plan blev nedskjutet och han blev dödad. De brittiska styrkorna på denna viktiga krigsskådeplats blev alltså lämnade utan befälhavare i denna kritiska situation. Winston Churchill var premiärminister i Storbritannien vid den här tiden. Han handlade till stor del på eget initiativ när han utnämnde en mer eller mindre okänd officer, B.L. Montgomery, som hastigt flögs ut från England.

Montgomery var son till en evangelisk anglikansk biskop. Han var en man, som utan tvivel uppfyllde Guds två krav på en god ledare. Han var rättvis och gudfruktig. Själv oerhört disciplinerad lyckades han på två månader ingjuta en helt ny känsla för disciplin hos officerarna, och det återställde männens förtroende för dem.

Så utkämpades huvudstriden vid El Alamein. Den blev den första viktigare segern för de allierade dittills under hela kriget. Faran för Egypten, för Suez-kanalen och för Palestina avvärjdes slutgiltigt och hela krigets förlopp ändrades till de allierades fördel. Det är ingen överdrift att säga att slaget vid El Alamein var vändpunkten för kriget i Nordafrika.

Några dagar efter slaget befann jag mig i öknen några kilometer bakom de framryckande allierade styrkorna. Från en radio, som stod på en bräda i en militärtruck, kunde jag höra en nyhetskommentator beskriva stämningen i Montgomerys högkvarter, så som han upplevt den på kvällen före slaget. Han berättade hur Montgomery offentligen uppmanade sina officerare och meniga till bön när han sa: ”Låt oss be Herren, väldig i strid, att han ger oss segern.”

När jag hörde dessa ord genom radion talade Gud mycket tydligt dessa ord ”Detta är svaret på dina böner.”

Den brittiska regeringen hade valt Gott till överbefälhavare, men Gud ställde honom åt sidan och kallade Montgomery, en man efter Guds eget val. Gud gjorde detta för att hans eget namn skulle bli ärat och som svar på en bön, vilken han själv genom sin helige Ande hade inspirerat mig att be. Genom detta ingripande räddade Gud också judarna i Palestina från att komma under nazisternas kontroll.

Jag tror att den bön, som Gud gav den gången, skulle passa bra att använda i andra situationer, både militära och politiska:

Herre ge oss ledare, som är sådana, att det blir till din ära, att du ger oss seger genom dem.

(Ur boken Andliga vapen som kan förändra Sverige av Derek Prince)
Från tidningen BED nr 2 1999