lördag 28 april 2012

Vem granskar RFSL?


RFSL är en förhållandevis liten organisation som under en lång tid har utövat ett stort inflytande på vårt land. Tyvärr är det ett inflytande som på många sätt är destruktivt, och jag tror inte att alla ser det eller kanske vill se det. Jag tycker egentligen inte om att skriva kritiska artiklar. Men jag tror det vore ett misstag att låta RFSL bli undantagen från kritisk granskning.

Organisationen har lyckats med konststycket att göra homosexualiteten till en så känslig fråga, att den som tycker något annat i frågan än RFSL måste gå på tå för att inte bli stämplad som homofob. Det är en skrämseltaktik som tycks ha gått hem i många sammanhang. De håller kurser av olika slag, bl.a. kurser för skolpersonal och vårdpersonal m.fl. för att ge en s.k. hbt-certifiering. De besöker också ungdomsgårdar där de kan vägleda ungdomarna in i RFSL:s syn på sexualiteten.

De skolor som låter sin personal utbildas för att skolan skall bli hbt-certifierad, ger fritt utrymme för RFSL att leda skolans personal, och i förlängningen eleverna, in i det perspektiv på sexualiteten som RFSL har. Genomförandet av en certifiering tar hela 6-8 månader. Men de nöjer sig inte med det. Efter två år måste certifieringen förnyas. Då får RFSL möjlighet att följa upp och ytterligare fördjupa sin undervisning i ämnet. Sedan fortsätter det på det sättet i tvåårsperioder. De ser sitt arbete som en process med mycket långtgående mål. Frågan är bara om alla ser det?

På en ungdomsgård som jag känner till bad de att få träffa ungdomarna utan fritidsledarnas närvaro, med motiveringen att göra det lättare för ungdomarna att prata om sexualiteten. Men det innebar ju samtidigt att ingen annan vuxen kunde vara med och bedöma vad RFSL egentligen säger till ungdomarna. Det verkar som om många litar på RFSL, eller är vi bara rädda för att ifrågasätta dem. I alla fall får de ett mycket stort utrymme att helt ostört genomsyra samhället med sina värderingar.

Vart vill de då komma med sin verksamhet? Ja, läser man principprogrammet i deras styrdokument, kan man se att deras mål är betydligt större än att vi skall behandla homosexuella och transsexuella på ett bra sätt. Där kan vi bl.a. läsa att ”RFSL anser att den självupplevda könstillhörigheten – könsidentiteten – måste respekteras av andra oavsett om man väljer att definiera sig som kvinna, man, neutral, både och, varken eller, något annat eller inte alls. Könsidentitet behöver inte stämma med iaktagbara fakta beträffande bakgrund och beteende. Inte heller behöver kön vara ett fast tillstånd, varken som identitet eller över tid.”  

Detta är inget mindre än normlöshet på det sexuella området. Och det är dit RFSL vill. De säger uttryckligen att de arbetar för att göra ungdomarna normkritiska. Bland de normer de ska vara kritiska mot finns bl.a. det de kallar för ”heteronormen” som ”bygger på tanken att det endast finns två kön, man och kvinna, som lever i heterosexuella parrelationer.”.  

En annan norm de ska vara kritiska mot är det de kallar ”mononormativitet”, en normativitet som dels handlar om att en person ”förväntas vara intresserad av personer av ett kön, liksom det förutsätts att det egna könet är entydigt”, och dels en normativitet som de säger ”leder till att man söker endast en person åt gången.” De vill alltså vägleda till en fri sexualitet utan hämningar där det inte finns något rätt eller fel. Där man inte nöjer sig med att män är med män och kvinnor med kvinnor, utan man skall kunna blanda och vara med båda. Man skall också kunna vara med flera samtidigt. För detta kräver RFSL respekt och att allt skall betraktas som lika normalt, lika rätt och lika bra. Vill vi verkligen att Sveriges land skall genomsyras av dessa värderingar?

Det smärtar mig att behöva rada upp så mycket kritik över något som jag gjort i den här artikeln. Jag vill betyga att ordet ”homofob” verkligen inte passar in på mig. Jag ser värdet i alla människor, det värde som Gud har gett oss alla i sin skapelse. Jag vill älska alla människor eftersom Gud gör det, och Jesus Kristus har värderat oss alla med offret av sitt eget liv. Samtidigt är det inte kärleksfullt att inte säga sanningen om att normlöshet är något som skadar oss människor och vårt samhälle. Att försöka lösa de problem som många hbt-personer brottas med genom att försöka sudda ut det Gud gjorde när han skapade oss till man och kvinna är ingen bra lösning, vare sig för hbt-personerna själva eller för vårt samhälle.  

Peter Larsson
Pastor i Svenska Alliansmissionen.

fredag 27 april 2012

Vi har ett andligt ansvar för vårt geografiska närområde


Veckans predikan från Källportens Församling. 

I den här predikan ska vi se på det ansvar som vi troende har för det geografiska närområdet, dvs. för orten där vi bor och för hela regionen däromkring. Vi ska bl.a. göra en jämförelse mellan ofrälsta politikers ansvar och troendes ansvar.

Varje ort tillhör Gud
Innan vi går vidare behöver vi se på en viktig sanning, nämligen att alla orter på jorden tillhör Gud.

Ps 24:1 Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den.

5 Mos 10:14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.

Adam och Eva fick rådandet på jorden, men inte ägandet. Därför kunde de inte ge bort ägandet till djävulen. Jorden har alltid tillhört Gud.

Vi är Guds ambassadörer
2 Kor 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

I King James översättning står det att vi är ambassadörer för Kristus. En ambassadör representerar sitt land, och regenten för det landet, och i vårt fall innebär det att vi representerar Guds rike och ägaren av varje ort som finns på jorden.

Äldste i staden
I Folkbibelns version av 2 Kor 5:20 står det att vi är sändebud för Kristus. Grundtextens ord för sändebud är grekiskans presbeúo, som i sin tur kommer från presbýteros som betyder äldste.
Äldste är inte bara en funktion i församlingen, utan varje troende har en äldstefunktion för sin ort. Det är viktigt att vi ser att vi har den uppgiften.

Vi troende har fått auktoritet
När vi tar emot Jesus som vår Frälsare så får vi samtidigt auktoritet.
Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Grundtextens ord för ”rätt”, grekiskans exousía, betyder auktoritet, myndighet, rättighet. Det är viktigt att vi inser att vi har fått auktoritet, och att vi tjänar honom som har all auktoritet.

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Grundtextens ord för ”makt” är detsamma som vi nyss såg på, nämligen grekiskans exousía som vi konstaterade att det betyder auktoritet, myndighet, rättighet.
Din ort tillhör honom som har all myndighet, och som troende är du hans ambassadör.

Gud har satt människan att råda på jorden
1 Mos 1:26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Människan fick rådandet över hela jorden, men förlorade rådandet pga. syndafallet. När vi tar emot Jesus så får vi rådandet tillbaka. Gud har inte slutat att agera genom människor när han vill göra något på jorden, men han agerar genom de troende.

Politiskt rådande kontra den troendes rådande
Det finns en avgörande skillnad mellan det rådande som Gud har gett oss troende, och det rådande som en ofrälst politiker har tilldelats genom val. Ofrälsta politiker har ett världsligt rådande. Vi troende är kallade att ha ett andligt rådande.

Upp 5:10 Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”

Kungen och fursten i Tyrus
Innan vi går vidare ska vi se på ett exempel i Bibeln som visar vilket inflytande andevärlden kan ha på människor i myndighetsställning. I Hes 28 talas det om både fursten i Tyrus och kungen i Tyrus.

Fursten i Tyrus
Hes 28:2-5 
2 ”Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.
3 Se, du menar dig vara visare än Daniel, ingen hemlighet är dold för dig.
4 Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik, guld och silver har du samlat i dina förrådshus.
5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Fursten i Tyrus var en människa. Vi förstår att det handlar om den mänskliga regenten i Tyrus.

Kungen i Tyrus
Hes 28:12-17
12 ”Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, HERREN: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet.
13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades.
14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar.
15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.
16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.
17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.

Vem handlar detta om? Det är inte svårt att se att det är djävulen som beskrivs som kungen i Tyrus, eller hur?

Djävulen påverkade regenten i Tyrus
Det fanns alltså en mänsklig regent i Tyrus, samtidigt som djävulen också regerade där. Den senare regerade via den mänskliga regenten. Låt oss ge två exempel på koppling mellan ”fursten” och ”kungen” i Tyrus.

Högmod
Hes 28:17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt

Att djävulens stora synd var högmod känner vi till. Men samma högmod fanns också hos den mänskliga regenten.

Hes 28:2 ”Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud …

Handel
Hes 28:16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade …

Vi läser att djävulen bedrev handel, och vi läser att den mänskliga regenten gjorde samma sak.

Hes 28:5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Den onda andevärlden försöker påverka våra politiska ledare
Det var inte bara på GT:s tid som den onda andevärlden hade inflytande över världsliga ledare. Samma sak sker idag. Vi behöver ställa oss följande fråga: Hur stor möjlighet har en ofrälst politiker att stå emot den onda andevärldens inflytande?

Med all säkerhet försöker våra politiker göra ett bra arbete, men för att kunna stå emot den onda andevärldens inflytande behöver de för det första vara frälsta, och för det andra ha kunskap både om hur fienden attackerar och om hur man bedriver andlig krigföring. Hur många av våra politiker befinner sig där idag?

Samtidigt representerar vi troende honom som har all makt i himlen och på jorden.

Vi är inte kallade att ersätta de politiska ledarna
Vi är inte kallade att ersätta våra politiker, men vi är kallade att be för dem.

1 Tim 2:1-2 
1 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor,
2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.

Vi som har fått gudomlig auktoritet, ska be för politiska ledare som bara har världslig auktoritet. Det är vår uppgift att hålla den onda andevärlden på avstånd.
Vi behöver ha rätt bild av vår andliga auktoritetsposition i samhället
Vi kan lätt frestas att överlåta ansvaret för samhället till våra politiker, och se det som att det är de som har makten. Men det är egentligen vi troende som har den verkliga makten.

Pred 7:20 Visheten gör den vise starkare än tio mäktiga i staden.

Den helige Ande, som bor i oss som tagit emot Jesus, är mäktigare än alla politiska makthavare.

Låt oss se hur en engelsk bibelparafras (CEV) uttrycker det:
Wisdom will make you stronger than the ten most powerful leaders in your city.

Det är de troendes sak att regera andligt på en ort
Rom 5:17 Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

De som tar emot Jesus ska regera, inte bara i sina egna liv, utan på sin ort. Vi ska inte ersätta politikerna, men vi ska regera andligt.

I sin bok ”Att inta en ort” skrev Kjell Sjöberg följande:
Ordet församling syftar i sin ursprungsmening på den utkallade skaran av medborgare, som samlats för att besluta om stadens angelägenheter.

Har församlingen tappat bort sin funktion att besluta om stadens angelägenheter? Det är dags för församlingen att komma tillbaka till sin rådande funktion.

Guds rike kontra djävulens rike
På varje ort i vårt land finns två andliga riken närvarande, Guds rike och djävulens rike. Som Guds ambassadörer är vi kallade att utbreda Guds rike och att driva undan djävulens rike, och när djävulens rike framgångsrikt drivits undan kan orten bli en ”fristad”. Med fristad menar vi ett geografiskt område dit den onda andevärlden inte har tillträde.

Situationen på en ort är direkt avhängig av hur de troende agerar
Ska din ort bli en fristad, eller ska fienden tillåtas att fortsätta att råda där? Det är helt och hållet upp till oss troende vad som ska ske. Det är hur vi agerar som avgör. Låt oss återigen citera Kjell Sjöbergs bok ”Att inta en ort”.
Somliga orter på jorden kommer att fungera som soptippar och avstjälpningsplatser, där utdrivna andar samlas. Det är platser, där inte bönen fungerar, där kristna framhärdar i att leva i splittring och sekterism. Skall din ort vara en andlig soptipp eller ett befriat område?

Vi troende är kallade att binda andemakter över våra orter
Matt 12:29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.

Jesus sa att ”den starke” måste bindas. Han talar om djävulen och hans underlydande andemakter. Det är bara troende som kan göra detta, utifrån den seger som Jesus har vunnit. Men vi är inte bara kallade att binda, utan vi är också kallade att plundra djävulens rike. Vi är kallade att begära tillbaka vad fienden har stulit från människorna på varje ort i vårt land. Det kan handla om människors hälsa, relationer, ekonomi, etc. Inte minst handlar det naturligtvis om att röja undan fiendens hinder för att människor ska bli frälsta.
Att inte binda andemakter, och begära tillbaka det stulna, ser Jesus allvarligt på.

Matt 12:29-30 
29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.
30 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
Visst är det en omskakande tanke att Jesus ser på varje troende, och varje församling, som väljer att inte befatta sig med den andliga striden, som att de är emot honom?

Konsekvensen av att man inte tar strid för sin ort
Vad händer i ett samhälle där troende inte går in i sitt rådande, och inte tar strid mot de onda andarna? Jes 59:14 ger svaret.
Jes 59:14 Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.

Våra ofrälsta politiker har inte den andliga auktoriteten att förhindra detta. Men det har församlingen.

1 Tim 3:15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Gråter Jesus över din ort?
Jesus grät över Jerusalem. Han grät för att man inte tog emot honom och därmed inte heller tog emot Guds plan för staden. Frågan är om han gråter över orterna i vårt land också?

Luk 19:41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den

Guds plan för din ort
Jer 33:9 Staden skall bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hednafolk, när de får höra allt det goda jag gör för dem, och de skall förskräckas och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger den.

Gud har en plan för varje ort, även för din. Orten tillhör honom redan, och har alltid gjort det, men han vill att den ska bli till berömmelse och glädje för honom.

Jesus ska regera på din ort
Är du medveten om att Fadern har tänkt att Jesus ska regera på din ort?

Ps 110:1 En psalm av David. HERREN sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Fadern säger till Jesus: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”
Sedan säger Fadern att Jesu makts spira, dvs. hans regerande, ska sändas ut från Sion, där Sion representerar både Jerusalem och församlingen.

Ps 110:2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.

Från sin position på Faderns högra sida ska alltså Jesus regera genom församlingen. Vi troende är kanaler för hans rådande för att hans fiender ska tvingas backa undan från varje ort.
Frågan är bara om vi ska få se uppfyllt det som står i vers 3?

Ps 110:3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här 

Församlingen måste resa sig och ta strid för det geografiska området
Jes 66:6 Hör hur det larmar i staden, hör en röst från templet! Hör, det är HERREN som vedergäller sina fiender vad de har gjort!

Det är dags att det höjs ett rop från församlingen. Det är dags att Jesus får använda oss troende till att ta itu med den onda andevärlden på varje ort.

Vägen till andligt genombrott på en ort
Hur ska vi få se ett andligt genombrott på orten där vi bor? Vi ska här nämna tre saker:
  • Du behöver be Gud förlåta de synder som begåtts på orten
  • Du behöver be att Guds rike ska komma
  • Du behöver driva undan fienden från orten
Du behöver be Gud förlåta de synder som begåtts på orten
Neh 1:7 Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose.

Nehemja såg sig som en del av sitt folk, och bekände folkets synder inför Gud. Detsamma behöver du göra. Du kanske inte är född på orten, eller du kanske inte ens var född när något felaktigt skedde på orten, men du kan ändå identifiera dig som boende på orten och be Gud förlåta det som skett.

Du behöver be att Guds rike ska komma
Matt 6:9-10
9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.
10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Du kan be att Guds rike ska komma på orten där du bor, och du kan be att hans vilja ska ske där.

Du behöver driva undan fienden från orten
Du behöver ta strid mot den onda andevärlden på din ort, och vi ska se på tre olika faser i den striden.
Första steget är att du börjar be, och att fler kopplar på. När ni ber i enhet, och med passion, så kommer fler att kopplas till. Så småningom är det dags för andra steget. Då sker ett genombrott, och människor börjar bli frälsta. Det kan vara frestande att stanna där, och tycka att man har nått målet, men det finns ett tredje steg. Slutmålet är att hela samhället ska förvandlas och bli en manifestation av Guds rike.

Var inte rädd för att börja ensam
Känner du dig ensam, och tycker att det är för stort att börja be om en förändring för din ort?

Pred 9:14-15
14 Det fanns en liten stad med få invånare. Mot den kom en stor kung som belägrade den och byggde stora befästningsverk mot den.
15 Där inne fanns en fattig men vis man som räddade staden genom sin vishet …

Kom ihåg att han som bor i dig är större! Och när du lyder Gud, kommer han att koppla dig samman med fler troende.

Till sist
Du är en ambassadör för honom som har all makt. För att Guds rike ska bryta igenom på din ort så är det viktigt att Gud får använda dig som han vill. Är du villig att bli hans redskap?

Lars-Erik
20 april 2012

torsdag 26 april 2012

Guds härlighet i Sverige


Herre, vi vill se din härlighet i landet! 

I nedanstående artikel beskriver jag något av det motstånd som finns i andevärlden, ett aktivt och aggressivt motstånd mot det Gud vill göra i Sverige. Artikeln är ett sammandrag av ett inledande bibelstudium vid bönedagen i Finspång den 19 augusti 2000. Ur BED nr 3 från 2000

I en undersökning som presenterades nyligen i tidningen Dagen visade man att 18 % av befolkningen i Sverige tror på Gud, den lägsta siffran i Norden och den är sjunkande! I Finland är motsvarande siffra 42 % och växande. 

Vi talar om väckelse, vi ber om väckelse, vi längtar efter väckelse, vi hoppas på väckelse och vi tror att väckelsen är runt knuten, det bryter snart igenom.

Men det dröjer tydligen ett tag till.

Vad är det som håller emot? Vad är det för något som hindrar väckelsen att bryta igenom i vårt land?

I Argentina har en enda evangelist, Carlos Annacondia, fått bedja med över 2 miljoner människor till frälsning i sina kampanjer i början av 1980-talet. 

I Sydkorea har man upplevt en kontinuerlig väckelse sedan koreakriget på 1950-talet. Idag är bortåt 50 % av befolkningen kristen. 

I Nagaland i nordöstra Indien är nästan 100 % kristna, en väckelse som brinner med en märklig intensitet.

I staden Almalonga i Guatemala är 90 % av invånarna kristna. Samtliga fängelser har stängt för inge begår något brott längre. Alla krogar har också stängt för ingen dricker sprit längre. Guds välsignelse vilar över staden.

Och så kan jag hålla på att berätta från plats efter plats men inte från Europa eller Sverige. Det finns några enstaka exempel men de är snarare undantag.

Gud har lovat att hans härlighet ska uppfylla jorden. Det innebär med absolut nödvändighet att Guds härlighet också skall uppfylla Sverige.

Det blir en tidsperiod då mörkrets makter skall ersättas av ljusets, av Guds närvaro. Om detta skall ske hos oss måste vi fråga: Vad krävs det då av Guds folk för att detta ska ske? 
Gud gav jorden till människan att förvaltas av henne. Initiativet tas av Gud men gensvaret måste komma från människan innan något kan ske. 

Gud kom till Abraham innan domen drabbade Sodom och Gomorra, 1 Mos 18. Abraham bad Herren om nåd och förbarmande. Jesus säger i Matt 18:18 att det vi binder på jorden är bundet i himmelen och det vi löser på jorden är löst i himmelen. Detta är ett genomgående tema i hela Bibeln. Innan Gud gör något måste någon be honom därom. Gud gör alls intet utan att först ha uppenbarat det för sina tjänare profeterna säger profeten Amos. 

Herren vill komma med väckelse i vårt land, vi har hört om Smygehuk och Treriksröset, men det finns ingen automatik i det. Väckelsen kommer inte bara för att Gud vill det. Det måste finna människor som är beredda att ta hand om de nyfrälsta, att undervisa dem och leda dem, att bedja för dem och ta sig an dem.

Vad krävs det av Guds folk för att Herrens härlighet skall dra in i landet?


En profetisk insikt

Vi kommer aldrig att inse vilket arbete vi har framför oss om vi inte får en inblick i den andliga världen. En av de största motiven för den aktiva förebedjaren är när han/hon ser profetiskt vad som skulle kunna ske i den här nationen. Vi behöver därför en profetisk blick i förbönen vad Gud vill göra i Sverige. 

Jag vill dela några tankar som jag haft den senaste tiden och försöka beskriva vad jag tror ligger i vägen för ett andligt genombrott.

När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer och finner det städat och pyntat, ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Luk 11:24-26

Från detta Skriftens ord vill jag göra två påståenden. 

För det första talar Jesus om en människa dvs inte en speciell människa med en speciell bakgrund eller ställning i samhället utan kort och gott en människa vilken som helst, inte bara en man, inte bara en kvinna.

Av detta sluter jag mig till att det kan gälla en människa här och en människa där dvs flera människor, kanske en folkgrupp, kanske till och med en nation!

För det andra talar inte Jesus om en speciell ålder på människan. Jesus säger inte något om att det gäller bara barn eller bara vuxna. Av detta sluter jag mig till att det Jesus talar om gäller i alla tider, inte bara på Jesu tid utan även idag.
Dessutom finner jag inget ställe i Skriften som säger att den osynliga andevärlden, som Bibeln talar om på så många ställen, skall upphöra vid en viss tidpunkt, t.ex. när vi inträder i ett nytt millenium – 2000-talet. Det verkar rimligt att antaga att den osynliga andevärlden omkring oss är verksam i allra högsta grad – även idag!

Jesu undervisning om sju andra andar kan gälla även geografiska områden som platser, städer, nationer eller folkgrupper. Villkoret är bara att det finns folk i området. 

Onda makters manipulation bland folk märks främst av den kultur man lever i och vilka argument man har för att skydda sin kultur från förändringar.

Om onda andemakter ockuperar ett område har vi kristna makten, rätten och skyldigheten att driva bort detta, i Guds tid och med Guds kraft i Jesu namn, och skapa ett öppet område för Herren, Luk 10:19. Det kanske inte blir öppet till 100 % men det blir en sådan förvandling att hela området förändras och reflekterar en annan närvaro. 

Det är vad som hände i nationer som idag kallas för kristna. De var ockuperade av onda makter, vilket återspeglades i befolkningens liv och leverne och kultur. I t.ex. södra Kalmar län drack folk i början av 1800-talet i genomsnitt 53 liter brännvin per år och person! När evangeliet kom med sin befriande kraft bröts makten och bundenheten över folket. En ny närvaro etablerades, Guds närvaro.

Flera saker inträffade. Massorna kom till tro och det kristna livet och levnadsreglerna i Ordet accepterades. Hur folk levde började mer återspegla Guds närvaro än mörkrets. Livet byggdes på bibliska principer. Detta är vad som inträffade i många länder i väst. 

När folkväckelsen bröt fram i Sverige under 1800-talets senare hälft upphörde folk med att dricka sig fulla och började leva skötsamt. Sverige blomstrade industriellt. Många av våra stora företag grundades under den tidsepoken och efter ett par generationer låg vi i topp bland de rikaste länderna i världen.

Kristna principer låg till grund för undervisningssystemet och hälsovården. Kooperativa föreningar och fackföreningar uppstod som ett resultat av folkväckelsen. Politiken påverkades också. 

I exempelvis England blev många pastorer även fackföre-ningsledare under metodistväckelsens första årtionden vilket även påverkade den svenska folkväckelsen. 


En nation bort från Gud

När ett land förlorar Guds närvaro, sker det inte plötsligt utan gradvis. Det tar ett tag därför att den onda andemakten söker upp andra andemakter som är värre. Slutresultatet blir att det sista blir värre än det första då de värre andemakterna kommer in och etablerar sig i landet. När detta sker lämnar människorna inte bara sin kristna tro utan hela samhället förändras – familjen, skolan, de sociala och politiska strukturerna. Allt återvänder till det onda, inte som det var innan utan till något som blir sju resor värre. 

Det blir sju gånger svårare att evangelisera och vinna människor jämfört med tidigare. De onda andemakterna, som nu ges utrymme av folket i landet, tillåts nu bygga tankebyggnader i människors sinnen, skapa argument och ursäkter mot kristen tro. Vårt mål i bönearbetet är därför människornas sinnen. Där är fästena, där är ”tankebyggnaderna som reser sig upp mot kunskapen om Gud” 2 Kor 10:4-5, argumenten, resonerandet, idéerna, korrupt tänkande, allt motstånd mot kristen tro. Detta är vad som måste analyseras och brytas ner och ”läggas under Kristi lydnad”. 

Ett folk som återtagits av mörkrets makter är svårare att vinna för Herren. 

När man stoppar en skogsbrand tänder man ofta moteld för att den stora elden från skogsbranden inte ska komma vidare. Motelden är i det här fallet mörkrets makter som försöker stoppa väckelsens eld.

Säger det dig något om situationen i Sverige?

Jag tror att Gud ännu en gång vill låta sin härlighet komma tillbaka till Sverige. Men vad krävs av oss för att det ska ske?

Att sätta fyr på ett ”utbränt område” är en grannlaga uppgift.


Vad som hänt sedan Reformationen i Europa 

När Luther spikade upp sina 95 teser på dörren till Slottskyrkan i Wittenberg 1517 började reformationen. Boktryckarkonsten hade uppfunnits i Heidelberg några tiotal år tidigare. Luther utnyttjade detta och hade därför inga problem att sprida sina tankar utöver hela Europa. 

Efter Luthers död 1546 förklarade den katolske kungen Karl V krig mot protestanterna några år senare och den s.k. Motreformationen drog igång.

Den orene och onde ande, som Jesus undervisade om, försökte återvända till sin plats. 

Sverige hamnade med många nordtyska grevskap på protestanternas sida under bl.a. Gustav II Adolfs ledning. Kriget slutade med Westfaliska freden 1648 och protestantismen erkändes av katolska kyrkan. Europa blev en delad kontinent med protestanter i norr och katoliker i söder. Man hade stridit i nästan 100 år! Och striderna pågår ännu menar vissa historiker – på Nordirland.

Detta var ett försök av den onde anden att komma tillbaka. Det lyckades inte och ”sju andra andar, värre än den första” kom istället. Jag ska försöka beskriva några av dem, utan anspråk på fullständighet.


Upplysningstiden och franska revolutionen

Under 1600-talet gjordes stora framsteg inom naturvetenskap och teknik bl.a. genom Isac Newton och Johannes Kepler för att nämna några av många. Det gav grogrund för tanken att människan själv bestämmer över sitt öde. Tankarna utvecklades under Upplysningstiden på 1700-talet. Det var en period i Europas historia där Gud avsattes och människan hamnade i centrum. Kunskapen om rätt och fel finns nedlagt i människans väsen menade man. Tron på en Gud som aktivt griper in i världens gång försvann.

En ond ande höll på att få fotfäste i det kristna Europa.

Franska revolutionen i slutet av 1700-talet gick ännu längre och menade att kristen tro är förkastlig. Man arbetade aktivt på att allt religiöst förtryck skulle bort. I sin iver att fjärma sig från det Gud sagt: ”Sex dagar ska du arbeta och på den sjunde ska du vila” införde man 10-dagarsvecka. Robespierre var den som under några år ledde det arbetet efter idéer av Voltaire och Rousseau. 

Det slutade med Napoleonkrigen 1793 – 1814 som störtade hela de centrala delarna av Europa i blodiga krig, ja, även Ryssland drogs in i eländet.

Den europeiska människan avvisade Gud och störtade nationer i krig och obeskrivligt lidande. Det har hänt i historien gång på gång när människan avvisar Gud. 

En ond ande värre än den första hade fått fotfäste i det kristna Europa.


Metodismen och herrnhutarna

Pietismen bröt fram i Europa under senare delen av 1600-talet. Där betonades den personliga upplevelsen av tron och hur den skulle utformas i vardagen, en sorts from vardagskristendom. I Frankfurt, Tyskland, samlade Ph. J. Spener troende till uppbyggliga bibelsamtal i sitt hem, s.k. konventiklar, för att motverka den döda vanekristendomen.

De första samlingarna i Sverige med pietistisk inriktning skedde på 1690-talet i Karlskrona och Stockholm. Missväxt och andra olyckor runt sekelskiftet skapade en god tillväxt av rörelsen men på grund av starkt motstånd från det religiösa etablissemanget, som ville utöva kontroll och genom bl.a. konventikelplakatet 1726, omintetgjordes en självständig rörelse. Däremot fortlevde den som en inomkyrklig fromhetstyp ända in på 1800-talet.

Medan Europa var i lågor under franska revolutionen rörde Herren vid England genom bröderna Charles och John Wesley som tillsammans med George Whitefield fick vara redskapen för metodismens genombrott i England på 1740-talet och framåt. Medan folken på den europeiska kontinenten krigade upplevde England en nationsvid besökelsetid som berörde hela nationen många tiotals år framåt.

Metodismen spreds av engelsmannen George Scott även till Sverige och fick sitt genombrott genom Carl Olof Rosenius på 1840-talet. Senare bildades Evangeliska Fosterlandsstiftelsen – EFS. Därifrån bröt sig en grupp ut och bildade sedan Svenska Missionsförbundet – SMF.

En annan grupp som bildades i början av 1700-talet var ”Herrnhutarna” på greve Zinzendorfs gods i Herrnhut, Tyskland, där den Evangeliska Brödraförsamlingen bildades 1727. 

Bönen hade en mycket stor plats i den gemenskapen. Man bad dygnet om, varje dag under året - i 100 år! I bönearbetet föddes tanken på mission, som varit i det närmaste helt bortglömd fram tills nu. De blev en av de främsta i världen när det gäller mission. 

Herrnhutarna använde sina yrken som tältmakeri dvs deras yrke var inte deras främsta uppgift utan det var att evangelisera. Tältmakeri och mission var en livsstil. Köpmän var missionärer, snickare och andra hantverkare var missionärer. 

Under de första århundradena spreds evangelium genom judekristna köpmän överallt. När Marco Polo reste till Kina på 1200-talet, på den s.k. sidenvägen, fann han kapell på många platser. De första judekristna affärsmännen ville ha ett kapell att bedja i och de nyomvända samlades där. 

Det var en judisk - kristen livsstil som togs upp av herrnhutarna. Mission som den ska vara, utan hot, utan utnyttjande och utan förtryck, helt olik den mission som senare gick ut från kolonialmakterna. 

Under hela 1700-talet flammade det upp små väckelsehärdar över hela Europa, trots krigen. 

I Sverige fick pietismen fotfäste och på landsbygden fanns många präster inom Svenska Kyrkan som predikade Guds klara och rena Ord t.ex. Lars Levi Laestadius som samlade stora skaror i Norrbotten med början på 1840-talet. 


Kommunismens födelse

Karl Marx skrev Det kommunistiska manifestet i Köln och publi-cerade det 1848. Han utvisades ur Tyskland 1849 på grund av sin livliga propagandaverksamhet i tidningen Rheinische Zeitung. Han reste till London där han bodde större delen av sitt senare liv. Kommunismen utvecklades som ideologi under åren som följde. Karl Marx hade ett mycket stort inflytande i den processen. I London skrev han bl.a. Das Kapital som kom ut 1867. 

Ingen ideologi har som kommunismen skapat ett sådant genuint och ohämmat lidande bland nationer över hela världen. Enligt Pär Ahlmark har kommunismen bara under 1900-talet varit orsaken till 100 miljoner människors död!

”Kommunisterna dödar och lemlästar överallt där de kommer åt och de kristna följer efter och bygger sjukhus för att ta hand om de skadade” sa en missionär nyligen.

I den kommunistiska ideologin ryms inte medmänsklighet. Det har vi sett tydligt och klart när det gäller den ryska u-båts-olyckan i Barents hav nyligen. Besättningen fick dö där i u-båten. Först när olyckan blev känd internationellt kom hjälparbetet igång men då var det försent. Ingen överlevde av besättningen. 

Därför bygger man inte sjukhus eller andra sociala inrättningar som hjälper den svaga människan i tredje världen. Men man stöder istället gerillagrupper på många håll i världen och underhåller dem med vapen och minor. 

Ytterligare en ande, värre än den första, fick fotfäste i Europa.


Utvecklingsläran

Som ett resultat av resan med örlogsbriggen Beagle 1831 – 1836 till Sydamerika och i synnerhet Galapagosöarna sammanfattade och publicerade naturvetaren och läkaren Charles Darwin sina teorier om arternas ursprung i boken On the origin of species by means of natural selection, ett arbete som i ett slag gjorde Darwin världsberömd. 

Gud hade inte alls skapat djuren och människan, utan det var en naturlig utveckling från lägre livsformer, hävdade Darwin. 

Debatten som följde fick närmast religiösa övertoner. Den som inte ville tro på Bibelns skapelseberättelse hade här en fin möjlighet att tro på något annat. 

Kontentan av teorin om arternas uppkomst, som i Sverige snabbt blev till utvecklingsläran, är att den starke överlever på den svages bekostnad. 

Konsekvensen av utvecklingsläran blir att om jag är starkare än dig har jag rätt att slå ihjäl dig och göra kalops av dig i morgon! 

Men det tycks inte fungera på det viset. Jag undrar varför?

Utvecklingsläran lade också grunden för debatten om olika människorasers duglighet, rasbiologin och rashygienen. Den vita rasens överlägsenhet utvecklades som ideologi inom nazismen. 

Detta är skälen till att jag personligen avvisar Darwins teori om utvecklingen. Den är felaktig eftersom den har orsakat så mycket lidande. Den står dessutom i total motsats till Bibelns Gud som säger att alla människor har lika värde. 

Ytterligare en ande, värre än den första, fick fotfäste i Europa.


Missionsplaner inför sekelskiftet 1900

Under de senare 30 åren på 1800-talet pågick det samtal mellan missionsorganisationer i Tyskland och England om att samarbeta i mission, vad man kunde göra tillsammans för att nå hela världen med evangelium före 1900. Man var intresserad av att även inbjuda USA. Ungefär samma tankegångar vi har idag, att nå världen före år 2020. Många väldiga väckelser brann på den tiden, i England, Wales, USA, Indien, Kina m.fl. länder och Guds Ande var på gång över hela världen.

Människan, med sin korrupta och förmörkade tankevärld, sträckte sig ut efter dominans, makt och att exploatera. Medan de onda planerade sitt, planerade Gud en världsväckelse genom de system som då fanns. Det är intressant att notera att när stormakterna i Europa började fokusera på t.ex. Afrika, delade man in kontinenten i intressesfärer. Man drog nationsgränser. Syftet var inte längre mission utan makt och förtryck, utsugning och betryck. 

Den goda visionen om att nå världen med evangelium före år 1900 surnade. 

Vid missionskonferensen i Berlin 1885 beslutade man bl.a. om intresseområden i Afrika. Mission var inte längre det främsta målet. Mänskligt inflytande och nationella maktpositioner hade fått ersätta missionsuppdraget. 

Det som syns i världen återspeglar det som finns i det osynliga, i det himmelska. 

Den tiden var en period då Gud hade planerat för västvärldens nationer att inrikta sig på världsmission. Jag tror att det var en tid då Gud ville stödja sitt folk att slutföra det världsvida missionsuppdraget. Men de tragiska omständigheterna i Berlin 1885 ledde till ett annat resultat. 

Strax därefter, 1906, kom pingstväckelsen och den helige Andes kraft hamnade i centrum. Plötsligt frigjordes den helige Andes kraft på ett sätt som inte skådats tidigare. 

Vid denna tid, 1909, möttes kyrkoledare från hela Tyskland återigen i Berlin och beslutade: ”Vi vill inte ha med denna nya väckelse med den helige Ande att göra. För vi kan inte kont-rollera den!”

Ytterligare en ande, värre än den första, fick fotfäste i Europa.


Resultatet av att förkasta Gud

Vad blev resultatet av kyrkoledarnas beslut i Berlin 1909? Att man skulle förkasta det Gud gjorde genom den helige Ande i den övriga världen!

Kort därefter hamnade Tyskland i centrum av två världskrig, ja, till och med blev upphovet till dem. 

Samma sak hände under Upplysningstiden då man avsade sig Gud. Då ledde det till Napoleonkrigen!

Resultatet av de två världskrigen blev:

1. Ett otroligt stort antal döda och en obeskrivlig smärta för överlevande och efterlevande. 

2. Förintelsen utplånade nästan det judiska folkets möjligheter att bli kristna. I Yad Vashem-museet i Jersualem står det ”Vi skall aldrig tillåta oss att glömma!” Ett budskap om död och förintelse. Ett budskap från djävulen att aldrig glömma. Ett trauma, ett vapen från den onde som skapar en blockering mot kristen tro.

3. Visionen att nå världen med evangelium förlorades. Det tog nästan 100 år innan visionen om världsmission kom tillbaka igen. Jag påminner om konferensen i Lausanne 1972 och förbönen för 10/40-fönstret 1993, 1995 och 1997.

4. Det kristna arvet från fäderna förstördes. Det förekom så många väckelser på många platser under 1800-talet och början av 1900-talet. Världens underutvecklade nationer såg västvärlden som den kristna världen med hopp om hjälp och utveckling. Det var denna värld som plötsligt vände sig mot varandra och mördade varandra på en hittills helt okänd nivå och intensitet.

De nationer där Herren var mest verksam i olika väckelser var de nationer som bekämpade varandra!

Det orsakade en sådan vånda i hela världen att man skapade Nationernas Förbund, NF, och sedan Förenta Nationerna, FN, som skydd för liknande krig. 

Hela världen letade efter en nyckel till fred. 

Det var vid denna tiden som folk från New Age-rörelsen trädde fram och började tala om en ny världsordning. Tiden var inne att så ut tanken på en ny världsordning. 


Alice Bailey

Hon var en ockultist, en häxa, som öppet bekände att hon tjänade djävulen. Hon hade en andlig guide från Tibet, Djwhal Khul, och ytterligare två andliga guider. Hon skrev över 150 böcker i olika ämnen om livet varav de flesta finns på Internet, men hon sa att texten hon skrev var inte hennes utan hon skrev helt enkelt ner det hon hörde från andar i den andliga världen. 

Hon började skriva 1922 och skrev på diktamen från sina andliga guider. Det är vad hon själv sa. 

Boken Mänsklighetens problem (Problems of Humanity) kom ut 1947 första gången.

Den kristna traditionen har totalt misslyckats, skrev hon. Vi ser ju hur världen blivit tack vare de kristna nationerna. Vi måste finna alternativ till kristen tro och livsstil. En gammal person kan inte förändras men barnen kan, de som är under 10 år. Om barnens tänkande kan förändras är världen snart förändrad. Förändra tänkandet hos barnen och vi har en ny värld i morgon. De kommer som vuxna att genomföra det som de blivit lärda som barn.

Alice Bailey fick följande strategi från sina andliga guider för att rasera det kristna inflytandet och befria människor från kristendomens begränsningar och att återta det som förlorats till kristendomen.

1. Driv bort Gud från skolan och gör honom betydelselös 
i det dagliga livet.

2. Bryt kommunikationen mellan barn och föräldrar så att föräldrarna inte kan överföra sin kristna tro till barnen. Befria barnen. Utveckla en frihet för dem i sättet att uttrycka sig. Barnen ska ges lika stor rätt som föräldrarna. Befria barnen och låt dem finna sin egen väg i livet, dvs beskydda barnen från de äldres påverkan. 

3. Barnen ska introduceras till och lära sig om den andliga världen genom skolan. Kristen tro får inte förekomma. TM är ok och yoga etc men Jesus ska förbjudas. En generation ska uppstå som är främmande för Jesus och kristen tro. 

4. Befria folk från inskränktheten och begränsningarna i kristen tro. Ge dem frihet. Om du gillar det – gör det! För 50 år sedan levde folken i Europa i äktenskap efter bibliskt mönster. Förändringen mellan 1945 – 1960-talet var knappt märkbar och kom gradvis. Men från 60-talet till idag har hastigheten på förändringen när det gäller sexuell frihet ökat, frihet från kristna restriktioner. 

5. Folk måste få utöva sin sexualitet som de vill så länge det inte gör våld mot en annan människa. (Förresten, vem avgör den frågan?)

6. Sexuell frihet innebär frihet från graviditet. Aborter måste därför göras tillgänglig för dem som vill. En accepterad världsstandard måste etableras.

7. Bryt ner familjen! Alla har en andlig struktur, ett skelett, inom sig. När någon träffar en annan person med en liknande andlig struktur uppstår en kontakt. Ni ska vara tillsammans. Där finns er lycka. Om ni inte är tillsammans blir ni olyckliga. När ni tröttnat på varandra söker du en annan vän för relationen kan inte förbättras. Bryt förhållandet! 

Denna inställning leder till lösa förbindelser och inga varaktiga förhållanden. Målet är att bryta ner familjen.

8. Sätt de homosexuella fria

9. Korrumpera konsten! Använd massmedia, tidningar, veckopress, radio, TV, film och video. Visa dekadens. Kontrollera massorna med massmedia och låt de acceptera snusket som standard. 

10. Till sist: Se till att kyrkan och de kristna accepterar dessa förändringar! 


Har den ockulta, nedbrytande sataniska strategin slagit igenom i Sverige tycker du? 


Gud ropar till oss: Hur länge skall jag vänta?

”Jag har ett uppdrag åt dig men om du inte tar det trots att jag sträcker ut mina händer och har förberett dig för det, förkastar du min kallelse och jag måste förkasta dig!” Ords 1:22-26

I Jesaja 59 beskriver Herren ett korrumperat samhälle genomsyrat av ondska, ett samhälle på obestånd, nära kollaps. Efter en lång beskrivning av de onda yttringarna utbrister Herren förvånat:

Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Jes 59:15-16.

Uttrycket ingen "grep in" är i den engelska King James översättning av Bibeln översatt med "förebedjare"! Jfr 1 Mos 18:17, 23!

Vad är ditt svar?

Herren välsigne dig
Sten-Åke Bredmar

Ur BED nr 3 2000

Källor: 
- Alice Bailey & Djwhal Khul, Problems of Humanity, finns på Internet 
- Bibelstudier med John Mulinde, Uganda