onsdag 24 juni 2009

Den historiska avkristningen av Sverige

Under 1900-talet inträffade flera händelser som ledde till att vårt land genom lagar och opinionsbildning tog aktivt avstånd från kristen tro och grundläggande kristna värderingar. Men så har det inte alltid varit.


En nation överlåten till Gud

- Vid Uppsala möte 1593 beslutades att den svenska kyrkan skulle vara en luthersk bekännelskyrka, i 1634 års regeringsform stadgades uttryckligen i dess första paragraf att en enhetlig religion är den kraftigaste grundvalen till stabilitet, i ett kungligt brev från 1662 slår regeringen fast att enheten i luthersk tro är en rikets fundamentallag. Kyrkolagen från 1686 slog fast samma sak. I ett uttalande av Karl XI sägs att Konungen är förbindelselänken mellan Gud och Sverige, dvs att vara konung i Sverige var ett uppdrag från Gud. Kungen var därmed ansvarig endast inför Gud. Sverige skulle vara ett kristet land med Gud som landets högste ledare!

- den drivande bakom folkbildningen var kyrkan, både i Lund och på annat håll, redan på 1700-talet men motarbetades av det politiska etablissemanget, främst hatt-partiet som menade att allmogen inte hade något behov av bildning. Kyrkans ståndpunkt var att alla skulle få möjlighet till utbildning. Då skapade man dugliga och goda medborgare. 1842 kom folkskolestadgan som ett resultat av mång kristna ledares lobby-arbete. Dagens historielösa politiker vill inte erkänna att det var kyrkan som låg bakom och drev fram allmän skolplikt i Sverige.

- metodismen började spridas i England i slutet av 1700-talet och kom till Sevrige i början av 1800-talet. Många predikater blev talesmän för arbetare på fabriker och sågverk. Fackföreningar växte fram på detta sätt med många kristna i ledningen men socialismen tog över det ideologiska arbetet under senare hälften av 1880-talet. - under 1840-talet vaknade insikten bland folk att dryckenskapen var ett ok som måste brytas. Prästen Peter Wieselgren satte hela landet i rörelse när han under sina många resor propagerade mot superiet och att avskaffa husbehovsbränningen. Det var starten på nykterhetsrörelsen vars verkningar vi kan se långt in i våra dagar.

- folkväckelsen tog fart vid mitten av 1800-talet efter det att man avskaffat konventickelplakatet 1858 och omfattade vid 1900-talets början 30 – 40 % av befolkningen. Väckelsepredikanten C-O Rosenius tidning Pietisten hade vid denna tiden en större upplaga än Aftonbladet. EFS bokförlag var det tredje största bibelspridande bokförlaget i världen trots att man till allra största delen sålde biblarna i Sverige. Detta gjordes möjligt genom kringresande kolportörer och bidrog till den ökande läskunnigheten bland alllmogen. Bara i Östergötland och norra Kalmar Län fanns det vid 1800-talets utgång 10 kolportörer på heltid förutom ett stort antal deltidskolportörer.

- Många av våra största företag av idag grundades den här tiden. Jag tänker på Holmen som grundades 1854, Sandvik 1862, Atlas Copco 1873, Ericsson 1876, ASEA 1883, Skanska 1887, Scania 1891, AGA 1904, Trelleborg 1905, SKF 1907, Astra och SSAB 1913, Volvo 1915, Swedish Match 1915-1917, Electrolux 1919, SCA 1929, Securitas 1934, SAAB 1937, Tetrapack och IKEA 1943, H&M 1947 och Gambro 1964, för att nämna några. Tetrapack och IKEA är inte börsnoterade på Stockholmsbörsen. Övriga företag finns på listan över de största industriföretagen i landet. IKEA är god för 300 miljarder kronor och har sitt säte i Holland, Tetrapack omsatte 75 miljarder kr under 2002, H&M omsatte 53 miljarder kr under 2002.

Ovanstående fakta kan lätt kontrolleras av den sanningssökande!

- Hur kan det komma sig att det finns så många stora företag som grundats samtidigt som folkväckelsen bröt fram i Sverige? Och varför finns det inte lika många stora företag som grundats efter 1951? - I andra industriländer är mellan 30 - 40 % av det största företagen grundade efter 1950. Ett välkänt företag, Microsoft Corp, startade 1975 och omsatte förra året 37 miljarder USD (över 260 miljarder kr) för att nämna ett exempel i högen.

- 1951 beslutade den dåvarande regeringen att alla svenska medborgare inte behövde tillhöra något kristet samfund.- 1969 försvann morgonbönerna och kristendomsämnet i den nystartade grundskolan. Det ersattes med ämnet Religion och kristen tro blev en av de många religionerna i världen.

- 1974 kom abortlagen som fram till idag gjort det möjligt att genomföra 1 miljon aborter, därav många i sent skede.

- 1987 kom sambolagen. Den blev spiken i kistan för äktenskapet, som är den första institution Herren Gud instiftade för människan. Den öppnade även dörren för homosexuella samboförhållanden. Samma år försvann även hemskillnadsåret vilket gjorde det lättare att skiljas.

- 1994 kom partnerskapslagen där samhället godkände homosexuell samlevnad.

- Vårt land har på senare år också blivit ett centrum för rasistisk musik och för barnpornografi.

Vi ser en nation som alltmer tar avstånd från sin Herre och Gud. Hur långt kan vi gå innan Herren tar sin hand ifrån vårt land? Men det finns möjligheter om vi vill ta dem! Be fram ett genombrott!

En del kristna menar att man inte kan tilltvinga sej bönesvar från Gud och det är förvisso sant. Men om Herren själv uppmanar sitt folk till förbön då är saken en helt annan! Fundera på följande bibelord:

Jag söker … efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mej till försvar för landet, på det att jag icke må fördärva det; men jag finner ingen! Hes 22:30

Han såg att ingen trädde fram; Han förundrade sej över att det inte fanns någon förebedjare. Jes 59:16 (King James)

Ni som skall ropa till Herren, ge er ingen ro. Och ge honom ingen ro. Jes 62:6-7

Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sej åt honom. 2 Krön 16:9

Är du kanske en av dem som Herren söker?!

Ni kristna har i er ägo ett dokument med tillräcklig kraft att spränga hela civilisationen i bitar, att vända den här världen upp och ner, att bringa fred till denna av krig sönderslitna värld. Men ni läser dokumentet som om det bara var god litteratur och inget annat!
Mahatma Ghandi

Den allt större öppenheten bland Guds folk att överlåta sig till bön och fasta vittnar om att Gud vill sända en väckelse till vårt land. Det innebär en skördetid, då vi får leda många människor in i Guds rike! Vi är inne i ett andligt avgörande skede, i en födsloprocess, då vi behöver kraft att föda fram det som Gud vill låta ske. Den kraften får vi bara under målmedveten bön och fasta. Enad och uthållig bön förändrar förhållanden och banar väg för en andlig seger.

Vi tror att Gud vill att vi som församlingar ska be för varandra. När vi genom förbön och välsignelse raserar murar mellan oss, bereder vi också väg för väckelsen i landet.

Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor … De som då tog emot hans ord döptes, och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. Apg 1:14, 2:41

Förbönen riktar sig främst till följande områden:

- kalla till bättring bland Guds folk
- genombrott för väckelse
- upprättad sanning och rättfärdighet i samhället
- bejaka Guds kallelse för vårt land

Kasta inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Hebr 10:36-37

SÅ Bredmar

1 kommentar:

Glorious forrest sa...

hemskillnad, i tidigare lagstiftning första steget i en skilsmässa. Efter en dom från domstol skulle makarna under särlevnad under ett år pröva om de ville upplösa eller fortsätta äktenskapet. Reglerna avskaffades 1973 då nya regler om äktenskapsskillnad, med i vissa fall betänketid, infördes.


Vänliga hälsningar Gloriousforrest