tisdag 31 december 2013

Roten till antisemitismen

Av Derek Prince

Den senaste delen i vår serie undervisningsmaterial på teman som är av särskild vikt för Ebenezer Operation Exodus' arbete, är skriven av Derek Prince. Derek var en internationell bibellärare, som skrev många böcker och gjorde många radio- och TV-program. Han var bosatt i Jerusalem när Herren kallade hem honom i september 2003 i en ålder av 88 år. Han följde med stort intresse Ebenezer Operation Exodus' arbete, och vi hade privilegiet att ha honom som gästtalare vid ett flertal av våra konferenser.

En romersk-katolsk historiker har givit ut en kort men levande sammanfattning av 2300 års oavbruten antisemitism.

När historikern ser tillbaka på de skräckens årtusenden med antisemitism som han har beskrivit, dyker en ofrånkomlig slutsats upp: antisemitismen är den längsta och djupaste sortens hat i mänsklighetens historia. Annat hat kan ha överträffat det i intensitet under någon tid av historien, men alla har i tur och ordning intagit, eller börjat att inta sin rätta plats i historiens skräpkorg. Vilken annan sorts hat har fortsatt genom århundradena i omkring 2300 år för att sedan överleva folkmordet på sex miljoner av dess offer? Vilken annan sorts hat har existerat i 2300 år för att sedan fortfarande vara intakt och mycket livskraftigt för många år framåt i tiden? Omfattningen av detta historiska faktum, totalt sett, kräver en förklaring. Hur kunde denna blandning av hat och förtryck uppstå? Av vad består den? Vem eller vad var ansvarig för att det uppstått?* Författaren går vidare och ger sin egen förklaring till antisemitism. Hans synpunkter är upplysande och nyttiga, men enligt min uppfattning ger de inte en tillräcklig förklaring.

Genom åren har jag hört förklaringar till antisemitismen från en rad olika håll: teologiska, filosofiska, sociologiska och ekonomiska. Men ingen av dessa verkade tillräcklig för mig.

År 1946 diskuterade jag denna fråga med min första lärare i hebreiska Mr Ben Zion Segal, universitetssekreterare vid det nyligen etablerade Hebrew University, då beläget på Mount Scopus, Jerusalem. Mr Segal trodde att problemet med antisemitismen i grund och botten kunde förklaras sociologiskt: Judarna var alltid en främmande minoritet, med en särskiljande egen kultur, som inte harmonierade med kulturen hos de icke judiska nationerna som de levde bland. När det judiska folket till sist hade fått ett eget land, vilket inträffade två år senare, skulle det lösa grundorsaken till antisemitismen.

Grundorsaken är andlig

På det svarade jag: ”Om du har rätt i att grundorsaken till antisemitismen är sociologisk, så skulle grundandet av en judisk nation räcka ett långt stycke för att lösa problemet. Men om det, som jag tror,  är så att den grundläggande orsaken är andlig, kommer inte grundandet av en judisk nation att lösa problemet, utan istället förvärra det genom att förse det med ett tydligt fokus: den nyupprättade judiska staten.”

När jag nu ser tillbaka nästan femtio år, måste jag med sorg säga att jag tror att historien gett mig rätt. Grundandet av staten Israel har bara erbjudit ett mera ”politiskt korrekt” uttryck ”antisionism” istället för ”antisemitism”. Om något så har det ökat hätskheten.

Trots att jag helt rätt hade identifierat antisemitismens grundorsak som andlig kände jag inte att jag hade avslöjat dess rot. Men nyligen, utan anspråk på att ha sökt medvetet, upplevde jag plötsligt två ingivelser från Skriften, den ena efter den andra, och som jag tror verkligen följer antisemitismen till dess rot.

Mot Messias

När jag predikade i vår församling i Jerusalem, hörde jag helt oväntat mig själv säga: antisemitism kan summeras i ett ord - MESSIAS!

Från det ögonblicket förstod jag att antisemitismen hade en källa - Satan - som drevs av sin kunskap om honom som skulle bli hans besegrare: Messias, som skulle komma från ett folk specifikt förberett av Gud. Ett kännetecken skulle vara utmärkande för det folket: Messias skulle bli det exempel, som skulle lyda sina jordiska föräldrar utan att vanhedra sin himmelske Fader genom någon form av avgudadyrkan. Formade av Gud genom århundradena kunde bara det judiska folket uppfylla detta krav.

Då insåg jag att Satan utan uppehåll, från Israels födelse som  en nation och framåt, hade strävat efter två saker. Den första var att locka Israel till avgudadyrkan, och om det misslyckades, att totalt förgöra dem som folk. Satans ansträngningar att locka Israel till avgudadyrkan är ett återkommande drag genom hela Israels historia.

De försökte att förinta Israel

Historiskt finns två avgörande försök från Satan belagda att förstöra Israel som nation. Farao i Egypten gav order om att alla judiska gossebarn skulle mördas. Om detta hade blivit genomfört skulle det effektivt ha utsläckt deras existens som nation. Senare var Haman mycket nära att utföra en befallning om att utrota alla judar i det persiska riket, vilket i praktiken var alla judar som fanns vid den tiden.

Under andra århundradet f Kr försökte den syriske diktatorn Antiochus Epifanus, med väpnat våld, tvinga judarna att förneka sin unika kallelse som nation och sammansmälta med det omgivande grekiska imperiets avgudadyrkande kultur. Endast  mackabéernas tappra motstånd gjorde att hans försök misslyckades och säkrade att det ett och ett halvt århundrade senare fanns en judisk nation i vilken Jesus kunde födas som Messias.

Genom sin offerdöd på korset uppfyllde Jesus det mål för vilket han hade kommit. Som representant för Israel och alla andra nationer tillfredsställde han Guds rättfärdighetskrav i stället för oss, och annullerade på så sätt alla Satans anspråk på oss. Genom detta tillfogade han Satan till ett totalt, evigt och oåterkalleligt nederlag. Men hela omfattningen av nederlaget kommer först att bli fullbordat vid Jesu återkomst.

Motståndet mot Jesu återkomst

Satan, som uppmärksammar biblisk profetia mer än många predikanter, är helt medveten om allt detta. Fram till dess att Jesus kommer tillbaka vet Satan att han kan förbli fri att fortsätta alla sina onda aktiviteter samt att framställa sig som ”denna tidsålders gud” (2 Korintierbrevet 4:4).

Därför är det en händelse som Satan fruktar mer än alla andra och motarbetar med alla medel han har i sin makt: nämligen Jesu återkomst i makt och härlighet när han upprättar sitt rike och förvisar Satan bort från jorden. Satans motstånd mot Jesu återkomst är den osynliga kraften bakom mycket av vår tids konflikter och nöd.

Under sitt sista profetiska tal i Jerusalem visade Jesus på två händelser som måste föregå hans återkomst hit till jorden.

I Matteus 24:14 sade han: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.”

Jesus gav sina lärjungar en tydlig befallning då hans jordiska tjänst var fullbordad när han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen...” (Markus 16:15).

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar...” (Matteus 28:19).

En befallning att utföra

Jesus har inte upphävt sin befallning. Den är fortfarande i kraft. Han kommer inte tillbaka förrän hans lärjungar har utfört den. Det är därför som Satan använder varje medel i sin makt för att avleda kyrkan från att fullgöra sin uppgift. Ju längre kyrkan dröjer, desto längre behåller Satan sin frihet.

Men precis innan, i Matteus 23:38-39 sade Jesus till judarna i Jerusalem: ”Se ert hus [dvs templet] kommer att stå öde. Ty jag säger er: Hädanefter ska ni inte se mig, förrän ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.'” Det sätt på vilket Herren kommer att förbereda det judiska folkets hjärtan förutsägs i Sakarja 12:10: ”Men över Davids hus och över Jerusalems innevånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.” Lägg märke till att Herren själv talar i första person. Ändå säger han: ”mig som de har genomborrat”.

Den Helige Ande kommer övernaturligt att beröra det judiska folkets hjärtan, för att ge en uppenbarelse om deras Messias och en smärtsam ånger över att ha stått honom emot och över att ha  korsfäst honom. Men lägg märke till att beskrivningen refererar specifikt till ”Davids hus och Jerusalems innevånare”. En nödvändig förutsättning är att det judiska folket kan komma åter till sitt eget land och till Jerusalem. Inte förrän detta äger rum kommer Satan att vara slutgiltigt besegrad .

Återsamlade i sitt eget land.

Det är det andra villkoret som måste uppfyllas innan Jesus kommer tillbaka: det judiska folket måste återsamlas i sitt eget land och i staden Jerusalem, och deras hjärtan måste förberedas för att erkänna Jesus som Messias. Lika säkert som att Jesus kom första gången genom judarna, lika säkert är det att hans återkomst är till det judiska folket. Denna insikt gav mig en helt ny förståelse av den världsvida raseriet och förvirringen rörande situationen här i Israel. Vad skulle annars kunna förklara ett nästan dagligt fokus från världsmedia, Förenta Nationerna, och världens mäktigaste regeringar på en liten remsa till land på östra sidan av Medelhavet? Ett land med en befolkning på fem miljoner [2013: 8 miljoner] och till ytan stort som Wales eller delstaten New Hampshire?

Det finns ingen normal, politisk förklaring till en sådan koncentration av världsmakter kring en situation och ett folk som normalt sett skulle betraktas som obetydligt. Jag förstod också, i nytt ljus, den tydliga uppenbarelsen från Joel 3:1- 2 att Gud i slutet av denna tidsålder kommer att döma alla nationer efter hur de förhållit sig till återsamlandet av Israel i sitt eget land.


”Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ned i Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.”

Att ha rätt attityd
Betydelsen av dessa uppenbarelser är långtgående och förskräckande. Vår attityd till Jesu återkomst uppenbaras genom två ting: hur angelägna vi är att evangelisera världen, och hur angelägna vi är om det judiska folkets återkomst till sitt eget land. Om vi är likgiltiga för världens evangelisering så är vi i verkligheten, antingen vi inser det eller inte, likgiltiga till Jesu återkomst.

Antagligen finns det många kristna som med sina läppar skulle bekänna sig till behovet av världsevangelisation, men som fortfarande inte inser betydelsen av Israels återupprättande. Ändå är båda dessa huvudteman i de profetiska skrifterna och i de ord som Jesus själv uttalat.

Frågan om Israels upprättelse går djupare än teologisk eller intellektuell förståelse. I grunden är det en andlig fråga. Den andemakt som motsätter sig Israels återupprättelse är den andemakt som står emot Jesu återkomst. Trots att den kan bära många förklädnader är det ändå Satans egen ande.

När vi ställs inför dessa tydliga frågor från Guds ord, behöver vi var och en ställa oss en avgörande fråga: är jag uppriktigt överlåten till att med varje lagligt medel stödja världens evangelisering och återupprättandet av Israel som en nation i sitt eget land? Svaret vi ger kommer att avslöja vår inställning till Jesu återkomst.

I Mästarens tjänst
Derek Prince


 

*The Anguish of the Jews av Michael Flannery @1985, Paulist Press, 997 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430. Återgivande för fri distribution är tillåten.

Används med tillstånd från Derek Prince Ministries. Mer information om DPM kan fås från www.dpmuk.org och www.derekprince.org

Ebenezer Emergency Fund International
Ebenezer House. 5a Poole Road
Bournemouth BH2 5QJ. UK
Telephone: +44 (0) 1202 294455 Fax: +44 (0) 1202 295550
Email: enquiries@ebenezer-ef.org
www.operation-exodus.org

Ebenezer Operation Exodus Sverige
Philip Holmberg, Skelna, 618 95 Stavsjö
Tel: 011-39 30 18, 070-379 30 18
Epost: eef.sweden@telia.com eller
eefsweden@gmail.com

söndag 22 december 2013

Ambassadör Alan Bakers brev till John Kerry om bosättningar


 
 
The Hon. James Kerry, USAs utrikesminister,
Utrikesdepartementet,
Washington DC
 
November 8, 2013
 
 
Kära sekreterare Kerry,

Efter att ha lyssnat till er deklaration upprepade gånger under de senaste veckorna att "Israels bosättningar är illegitima", måste jag respektfullt otvetydigt konstatera att du har fel och är felaktigt informerad, både i lag och i praktiken.
 
Enligt "Osloavtalet", och särskilt det Israel-palestinska interimsavtalet (1995), är "frågan om bosättningarna" ett av ämnena som ska förhandlas i förhandlingarna om permanent status. President Bill Clinton på uppdrag av USA, undertecknade det avtalet som vittne, tillsammans med ledarna för EU, Ryssland, Egypten, Jordanien och Norge.
 
Dina uttalanden inte bara föregriper denna förhandlingsfråga utan undergräver också integriteten av detta avtal, samt själva förhandlingarna som du så entusiastiskt förespråkar.
 
Din beslutsamhet att Israels bosättningar är olagliga är inte juridiskt underbyggd. Det ofta citerade förbudet mot överföring av befolkning till ockuperat territorium (artikel 49 i den 4:e Genèvekonventionen) var, enligt den internationella kommittén hos Röda Korsets egen officiella kommentar om denna konvention, avfattad 1949 för att förhindra tvångsarbete, masstransport av populationer som utfördes av nazisterna i andra världskriget. Den var aldrig avsedd att tillämpas på Israels bosättningar. Försök från det internationella samfundet att tillskriva denna artikel till Israel utgår från tydliga partiska motiv, som du, och USA nu identifierar med.
 
Den formella tillämpningen av denna konvention till de omtvistade territorierna kan inte åberopas eftersom de inte var ockuperade av en tidigare, legitim suverän makt [vilket krävs i konventionen].
 
Områdena kan inte definieras som "palestinska territorier" eller, som du själv ofta kallar det "Palestina". Ingen sådan enhet finns, och hela syftet med den permanenta statusförhandlingen är att bestämma, genom avtal, status för territoriet, som Israel har ett legitimt anspråk på, med stöd av internationella juridiska och historiska rättigheter. Hur kan du hålla på att undergräva denna förhandling?
 
Det finns inget krav på någon av de som undertecknade avtalen mellan Israel och palestinierna att Israel upphör, eller fryser bosättningar. Motsatsen är i själva verket fallet. Det ovan noterade 1995 års interimsavtal ger varje part rätt att planera, indela och bygga på de områden som är under dess respektive kontroll.
 
Israels bosättningspolitik varken föregriper resultatet av förhandlingarna eller medför det förskjutning av lokala palestinska invånare från deras privata egendom. Israel har förvisso korrekt åtagit sig att förhandla i frågan om bosättningarna, och därför finns det inget utrymme för några förutfattade meningar från dig för att föregripa resultatet av denna förhandling.
 
Genom ditt ständiga upprepande av denna helt felaktiga åsikt att Israels bosättningar är olagliga, och genom ditt hot mot Israel med en "tredje palestinsk intifada" och internationell isolering och delegitimisering, har du svalt, kopierar faktiskt och även underblåser den palestinska propagandan, och utövar otillbörlig press på Israel. Samma sak gäller ditt insisterande på en falsk och orealistisk tidsfrist för förhandlingarna.
 
På detta sätt visar du att du har valt sida och motverkar därigenom din egen personliga trovärdighet, liksom den amerikanska.
 
I syfte att återställa din egen och USAs trovärdighet, och att komma med rena händer till förhandlingarna begärs det respektfullt att du offentligt och formellt drar tillbaka din beslutsamhet om den "olagliga karaktären av Israels bosättningar" och  upphör med ditt tryck på Israel.
 
Högaktningsfullt,
 
 lanBakerSig_trans
 
Alan Baker, advokat, ambassadör (ret),
Tidigare jurist på Israels UD,
Fd ambassadör i Israel till Kanada,
Direktör, Institutet för samtida frågor, Jerusalem Center for Public Affairs,
Director, International Action Division, The Legal Forum for Israel
 
Copy:
HE Daniel B. Shapiro, USAs ambassadör till Israel,
71 Hayarkon Street, Tel Aviv, Israel 63903
 

Kommentar av "Israel i Sverige"
Så klart att till och med madame baronessan Ashlet, fil.kand. i sociologi och hennes beundrare Bildt borde ha chans att fatta vad EU har bevittnat officiellt. Läs på vetja. Liksom Obama och Kerry bör göra snarast för att inte än mer göra bort sej. Bildt VET, jag är inte säker på att Ashlet vet något. Jag hoppas han har väldigt ont nånstans långt inne av en stor antisemitisk tagg som håller fakta i schack när han tjabblar om Israel och palestinaaraber.
 

torsdag 4 juli 2013

Dags att sluta krypskyttet mot Israel

Anta att en främmande makt aktivt och systematiskt skulle stöda ett oppositionsparti i Sverige, kanske sverigedemokraterna eller vänsterpartiet, med feta statsbidrag och extern projektstöd. Eller tänk om internationella organisationer skulle satsa miljoner på att uppmuntra uppviglarna i Husby ? 

Tanken känns så väl skrämmande som overklig. Inom EU blandar man sig inte i andra demokratiska länders inrikespolitik. Det skulle knappast falla den finska regeringen i hågen att ha åsikter om påstådda sociala orättvisor i grannlandet Sverige, än mindre att finansiera verksamhet som syftar till att skade den demokratisk valda regeringen.

Byt ut Sverige mot Israel och det omöjliga blir plötsligt fullt möjligt. Under långa tider har bland annat Sveriges regering, främst genom SIDA, finansierat oppositionell verksamhet i Israel där syftet har varit att misskreditera den demokratiskt valda regeringen. Sverige är ingalunda unikt i detta sammanhang, många andra EU-länder agerar på samma sätt. Ett aktuellt exempel är den omfattande kampanjen som syftar till att bojkotta israeliska produkter från de omtvistade territorierna på västbanken. Istället för att mana till ekonomiskt samarbete och partnerskap mellan israeler och palestinier så driver ett flertal statssubventionerade kristna organisationer en hätsk kampanj som manar till bojkott och isolering. Exemplen på regeringskritiska kampanjer som finansierats av EU och dess medlemsländer kunde göras lång och den israeliska organisationen NGO Watch har gjort ett förtjänstfullt arbete genom att dokumentera stödet.

I EU har man däremot varit mån att om värna om medlemsländernas integritet och har därför ställt sig starkt kritiskt till utomeuropeisk finansiering av oppositionella grupper eller icke-statliga organisationer . I EU sammanhang räcker det med blotta misstanken om att en organisation får ekonomiskt stöd exempelvis från USA så haglar kritiken om manipulation och otillbörlig infiltration. Men vänd på resonemanget och läget är plötsligt ett helt annat. EU hör till de länder som mest aktivt stöder oppositionella och marginella grupper i Israel som driver en politik som saknar stöd hos den breda majoriteten i landet. Det är ingen hemlighet att det i dag finns en mindre industri av påverkare och aktivister – ofta långt ute på vänsterkanten – som lever gott på bidrag från amerikanska stiftelser och europeiska regeringar. Kristna organisationer som vill driva kampanj mot den israeliska staten kan förvänta sig ett aktivt ekonomiskt stöd från staten. Men organisationer som vill verka för goda relationer med Israel kan däremot glömma allt hopp om statsbidrag.

Man kan ha en viss förståelse för att Sverige och andra EU-länder vill stöda oppositionella grupper i länder där man saknar parlamentarisk demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Men nu gäller stödet till de oppositionella utryckligen mellanösterns enda demokrati.

Denna form av nyimperialism rimmar illa med Sveriges löfte om att stöda demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Samtidigt som man motarbetar Mellanösterns enda demokrati så ignorerar man oppositionella grupper exempelvis i Iran men söker däremot dialog med terrororganisationen Hamas. När andra EU-länder har varit tydliga med att ta avstånd från terrorgruppen Hamas har Sveriges regering uppmanat till dialog. Det kanske också förklarar varför Sveriges regering snart är den enda av EU:s 27 medlemsregeringar som motsätter sig en terrorstämpling av Hezbollahs militära ving som strider aktivt för Assadregimen i kriget i Syrien.

Lika lite som man kan acceptera utländsk infiltration i Sverige så bör man acceptera det statssubventionerade krypskyttet mot Israel. 


Tomas Sandell
Publicerad i Världen Idag

 

onsdag 3 juli 2013

Proklamera Guds Ord

HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera." (Jer 1:9-10)

Jeremia var bara 13-14 år gammal då han fick kallelsen att vara en Herrens profet. Det uppdrag han fick var att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Men hur skulle det gå till? Jeremia hade ingen militär makt som stödde honom, inte heller en stark folkopinion. Ofta hade han både kungen och folket emot sig.

Men Herren uppmuntrade Jeremia: Jag lägger mina ord i din mun. Att proklamera sådana ord – Herrens egna ord - är att medverka i skapandet. Det förlöser Guds kraft. Tycker du att det är konstigt? Tänk på hur du blev kristen! Om du tror i ditt hjärta och bekänner med din mun … (Rom 10:9)

En annan ung man, David, använde sin tro på Gud i kampen mot en skenbar övermakt, Goliat. David proklamerade sin tro på Guds kraft och hjälp innan striden började. 

Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag skall denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud. (1 Sam 17:45-46)

Alla vet hur det gick. David vann med Herrens bistånd!

Själv proklamerar jag följande, så ofta Herren påminner mig: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på." (Ps 91:1-2).
Läs fortsättningen av Psalmen 91 vad som händer med den som proklamerar Guds trofasthet och godhet!

Över Kalmar, där jag bor, och över mina nära och kära, proklamerar jag ofta: ”Den som förtröstar på Herren kommer aldrig någonsin på skam! ... Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand… Jag skall själv strida mot dina fiender säger Herren, jag skall själv rädda dina barn! (Jes 49 i sammandrag).

Så vad händer då i andevärlden när man proklamerar Guds Ord?  

Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning (hebr. dabar = ord) Ps 103:20

Att proklamera Guds Ord föder tro i mitt eget hjärta. Men proklamation av Guds ord sänder också ut änglar på uppdrag. När Daniel bad, efter en ingivelse av Herrens Ande, fick han ett änglabesök. Ängeln hälsade honom med orden ”redan från första dagen … har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull” (Dan 10:12).

Herren talar till dig i dag: Låt din mun vitt upp så att jag får uppfylla den! (Ps 81:10).

Veckans lärdom: Att tala ut Guds levande ord i din bön och i ditt dagliga liv är kraftfullt. Din proklamation blir skapande och sätter Guds änglar i rörelse.

Sten-Åke Bredmar

måndag 1 juli 2013

Upprop till ständig förbön

Se, säger Herrens Ande, mitt folk har valt fel väg i detta land. Jag har tårar i mina ögon när jag ser hur ert land missbrukas av rikedomar, som jag har gett er, säger Herren. Den väg ni vandrar går inte mot det mål som jag har bestämt för era liv. Med evig kärlek har jag älskat er från år till år från forna tider säger Herren, men vägen har blivit så bred av allt som folk lever av ute i världen. Det är tid att vända om från denna väg mitt folk, ni ska vara rädda om det jag har gett er i ert nordliga land, säger Herren. Jag har välsignat landet på så många sätt men ni bara förstör, ni bara ser vad som är där nere, säger Herren.

Det kommer en tid av stora svårigheter bland det folk jag har kallat till frälsning, säger Herren. I forna dagar bars ett ansvar av många som böjde sina knän och ropade och jag bönhörde dem, säger Herren. Fienden fanns runt omkring ert land och han finns där idag också. Det är så mycket som rör sig i misstänksamhet, men mitt folk har somnat och gått in i en djup sömn. Det är allvar mitt folk! Om ni inte vänder om från er bekvämlighet, säger Herren så kommer mörkret att lägga sig över den nordliga delen av detta land. Det är inte den delen som ska föda ert land för det har varit undanskjutet från världens folk. Det stundar till stora svårigheter i ert land, säger Herren.

I anden visas hur det finns ett folk som kommer att inta Sveriges land på olika sätt. Jag ser stridigheter, jag ser kyrkor som börjar brinna. Det brinner inte av den andliga kraften, säger Herren utan det kommer att sättas i brand av ett folk som känner sig utstötta. Och ni mina barn, säger Herren har ett stort ansvar för dessa människor i hela ert land från norr till söder. Sök upp det folk som har fått sitt hem i detta land och ge dem kärlek och värme. De är så förtalade av världens barn.

I anden visas hur det uppstår oro i landets regering. Det är som om enheten har svalnat. Jag, Herren, kallar till bön för ledande i olika valda positioner i samhället. Det är inte världens lag som ska gälla i ert land utan mitt Ord ska bli det Ord som ska leda ert land, säger Herren. De folkvalda har tappat sin vision. I anden visas Olympia ringarna, de är sammanbundna men de flyger hit och dit, ingen enhet finns. Det som en gång var kommer aldrig tillbaka. Den generation som nu går mot sitt slut bär ansvaret för den kommande generationen, som ska styra ert land säger Herren. Men var är mitt folk!? Var är de som kan står enade för att rusta en stark armé? Det var mitt folk som räddade landet när det var svårigheter.

Jag kallar inte bara till sporadiska böneupprop utan jag kallar till ständig bön över hela ert land, säger Herren, och mina ögon är fyllda av tårar. Ni ska resa upp en äldre generation, som har levt i detta land när mjölk och honung flöt, för jag vet att de har stridit i sin ungdom. Det kommer att bli ännu större svårigheter innan jag kommer tillbaka för att hämta min brud. Se inte på landet i väster, säger Herren, det landet har jag välsignat, men be att det landet inte blir skövlat av fienden. Det är allvar i allt ni fått att leva av i ert nordliga land, som jag har gett er, säger Herren. Amen

2013- 06-02 Åke Forslin

onsdag 16 januari 2013

Förebedjarna är landets sköldar!

Regementen läggs ner i Sverige. Man anser att det är lugnt i Europa just nu. Om läget förändras, hur snabbt kan vi då rusta upp?

På senare år har man lagt ner K4 i Arvidsjaur, I5 och F4 i Östersund, Amf1 i Vaxholm, A9 i Kristinehamn, P10 i Strängnäs och P18 i Visby m.fl. Tillsammans med tidigare nedläggningar tycks vi inte ha något nationellt försvar längre, endast insatsstyrkor för terroristbekämpning. Men Ryssland rustar!

Avvecklingen av den militära styrkan visar också på en annan sak: Vi har nästan inget andligt försvar i landet. Bristerna växer fram i det synliga. Det andliga försvaret av vårt land saknas. Det måste upprättas igen. Herren säger: Gå omkring på gatorna ... och lägg märke till vad ni ser ... Jer 5:1.

Vad ser du när du ”går omkring på gatorna”? Vilken utveckling i samhället speglas i media? Många händelser under senare år visar att landet är på väg åt fel håll.

Jesaja 59 beskriver ett korrumperat samhälle genomsyrat av ondska, ett samhälle nära kollaps och Herren förvånas att ingen griper in, v 15-16. Varför? Det fanns inga förebedjare!

En broder såg ett stort krig med hungersnöd och annat elände drabba Europa. Först verkade det som om alla nationer var inblandade men vid en närmare granskning såg han att vissa länder stod utanför. Vid deras gränser fanns stora stridsänglar som drev undan de främmande härarna. Bakom änglarna fanns förebedjare som bad till Gud om fred och beskydd. Så skonades en del länder och regioner från förödelse.
Jag vill verkligen uppmuntra dig så allvarligt jag någonsin kan! Tag en stund varje dag och bed några minuter för Sverige. Överlåt dig till bön för staden och nationen.

Herren är nära alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begär, Ps 145 (1917).

Gud vill lyssna på våra förböner för staden och landet.

Bed några minuter för Sverige varje dag, till exempel kl 9 varje kväll!
Bed om änglars beskydd över Sverige och de övriga nordiska länderna!
Bed i tro på att Herren svarar på bön!
Sten-Åke Bredmar

lördag 20 oktober 2012

Väckelsetider

I min ande har jag i kväll sett 10 mycket kända pastorer i vårt land. (Namnges inte här.) Herren förde mig till deras församlingar, där en del var samlade i bön, i andra var det predikan. Det var mycket kallt i lokalerna. Det enda som fanns för uppvärmning var stearinljus. Jag kunde se folk sitta och gråta högljutt, andra ropade högt: ”Det är nöd i våra församlingar!” På en del platser var kyrkdörrarna stängda. Utanför fanns det skaror som ville komma in, men dörren var stängd.

Där stod ungdomar och flera utslagna som bankade på dörren men den förblev stängd. Det var väldigt mycket folk i rörelse i södra delen av landet, även i norra och mellan Sverige var det folk som ropade efter att få möta Herren. 

Så hörde jag Herren säga: ”Det kommer en vedermöda bland mitt folk och den tiden är nära i ert land.” Jag såg Herrens ansikte tårefyllt när han såg ner på dem. På de olika platserna såg jag att han ville ge sin KÄRLEK till dem som inte kom in. Det fanns även mycket invandrare som stod utanför de stängda dörrarna. Men så kunde jag se stora kyrkor byggda i tegel och med höga torn där dörrarna var öppna på både kortsidor och långsidor och folk strömmade dit. Där var liv och glädje och Kristi KÄRLEK rådde där. Jag fördes också ut på några gator i olika städer. Där fanns några få som hade Biblar med sig och som samtalade med folk. 

Med stark röst hör jag Herren säga: ”Var är den första KÄRLEKEN?” Så ropar han flera gånger: ”Jag är vägen, sanningen och livet.” Denna vedermöda, säger Herren, den ska skaka om pastorer, evangelister och de styrande i mina församlingar. De ska lämna sitt eget tänkande för att söka min vilja i mina församlingar, säger Herren, för där min Ande är ska ingenting fattas. Allt vad ni ber om i mitt namn ska jag ge er. Så lämna det världsliga i detta land, säger Herren och förkunna Ordet med makt och härlighet så ska ingenting fattas mitt folk, säger Herren. Det är inte världen som ska ge er rikedomar utan det är JAG, säger Herren. Jag ska avsätta ledare som har gått på den breda vägen, säger Herren. De ska bara komma bort från sin kallelse. Jag ska resa upp dem som vill gå med Ordet och som vill leda min församling med Ordet som grund, säger Herren. Det är en svår tid bland Sveriges folk som inte har mött mig, men de som lever i Ordet är de som ska leda dem fram till frälsning, säger Herren för jag älskar ert folk och ert land.

Det finns en sång som ni sjunger om ert kära fosterland. Det ska komma en dag när äran av mitt namn ska vara över ert land, säger Herren. Som det är idag finns det ingen som ärar mitt namn i renhet. Stilla er mitt folk, stilla er mitt folk och lyssna på mina budbärare om ord som jag ger dem för att resa upp ett nytt folk med makt och härlighet och med den första KÄRLEKEN. Det finns tjänare som har grävt och grävt och grävt men aldrig fått skörda. De är nu hemma hos mig, säger Herren. Tänk tillbaka någon gång på vad de förkunnade. De förkunnade Ordet i makt och härlighet. De hade inte tid att diskutera och tänka utan de bad till mig både dag och natt, de stod på knä och ropade till mig och jag svarade dem. Men ni lyssnade inte på dem mina ledare.

Så visas åter de 10 männen, nu med sänkta huvuden. De har glömt saker, de har inte trott att jag har talat genom dessa trotjänare utan de har gått egna vägar, de har gått världens vägar i mina församlingar, säger Herren. Det är inte segertider idag, det är nedgångstider ibland mitt folk. Men jag ska resa upp några starka böneledare på olika platser som ska förlösa en ny tid i detta land med kärlek och renhet, säger Herren för jag älskar ert land.

Amen
Åke Forslin 2012-10-19