måndag 14 maj 2012

Tokerier i Bibel 2000

Bibelkommissionen (BK) tillsattes av svenska biskopsmötet redan 1964, då med uppgift att bl a söka fastställa var själva kärnproblemet finns när man ska översätta Bibeln, och vad som är innersta orsaken till de skilda bibeluppfattningarna. Lite enklare formulerat: I vilken mening Bibeln är Guds Ord?
Frågan är illavarslande för den bibeltroende. Vi som tror på Guds Ord och låter Skrift tolka Skrift uppfattar självklart Bibeln som Guds Ord! Den saken behöver inte utredas!

Efter sex års mödosamt arbete hade de lärde i BK tänkt färdigt och kommit fram till följande slutsatser:

1. Bibelns skrifter liksom alla andra produkter av mänsklig verksamhet innehåller misstag och felaktigheter
2. Bibeln är oinskränkt mänsklig
3. Bibelns läror, även läran om rättfärdiggörelse genom tro, är bara mänskotankar

Den grundinställningen ledde till flera märkliga översättningar, sådana varianter som andra översättare inte presenterat. Här följer några exempel.

1. Skall ett folk fråga sina gudar?

Enligt Jes 8:19 skall ett folk fråga sin Gud.
”När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” (Jes 8:19, Svenska Folkbibeln)

Enligt Bibel 2000 skall ett folk fråga sina gudar och inte Gud.
”Man säger till er: ”Fråga de dödas andar och spådomsandarna, de som väser och stönar!” - Ja, skall inte ett folk fråga sina gudar, be de döda om budskap och undervisning för de levandes skull?” (Jes 8:19, Bibel 2000)

Detta är ren villfarelse och en beskrivning av den ockulta ideologi som predikas av New Age.

2. Skall HERREN vara din framtids säkra grund?

I Svenska Folkbibeln står det i Jes 33:6 att HERREN skall vara din framtids säkra grund.
”Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. HERRENS fruktan skall vara Sions skatt.” (Jes 33:6, Svenska Folkbibeln)

Enligt Boken som är en reviderad och bearbetad utgåva av Levande Bibeln, står det att Herren är den säkra grunden i alla tider.
”Herren är den säkra grunden i alla tider, en källa till vishet och kunskap – ja, gudsfruktan är nyckeln till dessa skatter.” (Jes 33:6, Boken)

I Bibel 2000 saknas däremot första delen av versen, ”HERREN är din framtids säkra grund”.
”[---] En skatt som ger räddning är vishet och insikt, gudsfruktan är hans rikedom.” (Jes 33:6, Bibel 2000)

Om Bibeln är en hoper människomeningar som gäller idag och förkastas i morgon, är Herren inte någon fast grund. Översättarnas personliga uppfattning påverkar översättningen!

3. Treenigheten

Enligt NT 81, som är Bibelkommissionens översättning, är inte läran om en treenig Gud en klar biblisk lära, utan ett senare påhitt, en vidareutveckling inom fornkyrkan. Så står det i uppslagsdelen i NT 81 under orden ”ande, andlig”.
”Anden får alltså i NT efter hand personliga drag; två gånger nämns den som jämställd med Gud och Kristus (Matt 28:19; 2 Kor 13:13). Härifrån går sedan linjerna till fornkyrkans tänkande om Treenigheten.”

4. Jungfrufödseln

Jesus skulle enligt Jesaja födas av en jungfru.
”Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.”
(Jes 7:14, Svenska Folkbibeln)

Bibel 2000 har förändrat texten i Jesaja så att inte ordet ”jungfru” finns med.
”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ‘Gud med oss’. (Jes 7:14, B2K)

I Matt 1:18-24 beskrivs hur denna profetia går i uppfyllelse.

Enligt NT 81 har Matteusevangeliet fel (!). I noten till Matt 1:23 kan vi läsa följande:
”Jungfrun skall bli havande: Orden, som hämtats från Jes 7:14, syftar i sitt ursprungliga sammanhang på en av Jesajas samtida, en ung kvinna inom det judiska kungahuset. Hon skulle få ett barn, i vars födelse profeten såg ett tecken på att Guds löften om hjälp skulle uppfyllas. Det ord som Matteus i anslutning till Septuaginta återger med ”jungfru” kan i hebreiskan användas även om gifta unga kvinnor.”

Det hebreiska ordet ”almah” i Jes 7:14 betyder en ung orörd kvinna. Varje gång ordet ”almah” används i GT är det faktiskt fråga om en jungfru. Genom att NT 81 skriver att ”jungfru” i hebreiskan kan användas även om gifta unga kvinnor, ifrågasätter man jungfrufödelsen.

5. Räcker kärlek för att bli känd av Gud?

I Bibeln står det att om någon älskar Gud är han känd av honom.
”Men den som älskar Gud, han är känd av honom.” (1 Kor 8:3, Reformationsbibeln)

Enligt Bibel 2000 räcker det med kärlek för att bli känd av Gud.
”men den som har kärlek, han är känd av Gud.”
(1 Kor 8:3, Bibel 2000)

Detta är en farlig översättning där människans kärlek skulle räcka för att behaga Gud och bli frälst. Så har man smidigt och lätt hoppat över synden, Golgata kors och Jesus försoningsverk.

6. Den Heliga Skrift

Svenska Folkbibeln och 1917 års översättning har skrivit ut ”Den Heliga Skrift” och underrubriken ”Gamla och Nya Testamentets kanoniska böcker” på titelbladet.

Bibel 2000 har däremot tagit bort ”Den Heliga Skrift” och underrubriken ”Gamla och Nya Testamentets kanoniska böcker” på titelbladets framsida.

Bibelkommissionen anser inte att Bibeln är en helig skrift.

Det här är en förförelse på hög nivå!

Vill du läsa mer om tokerierna i Bibel 2000 kan du läsa mer här.

Inga kommentarer: