fredag 27 april 2012

Vi har ett andligt ansvar för vårt geografiska närområde


Veckans predikan från Källportens Församling. 

I den här predikan ska vi se på det ansvar som vi troende har för det geografiska närområdet, dvs. för orten där vi bor och för hela regionen däromkring. Vi ska bl.a. göra en jämförelse mellan ofrälsta politikers ansvar och troendes ansvar.

Varje ort tillhör Gud
Innan vi går vidare behöver vi se på en viktig sanning, nämligen att alla orter på jorden tillhör Gud.

Ps 24:1 Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den.

5 Mos 10:14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.

Adam och Eva fick rådandet på jorden, men inte ägandet. Därför kunde de inte ge bort ägandet till djävulen. Jorden har alltid tillhört Gud.

Vi är Guds ambassadörer
2 Kor 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

I King James översättning står det att vi är ambassadörer för Kristus. En ambassadör representerar sitt land, och regenten för det landet, och i vårt fall innebär det att vi representerar Guds rike och ägaren av varje ort som finns på jorden.

Äldste i staden
I Folkbibelns version av 2 Kor 5:20 står det att vi är sändebud för Kristus. Grundtextens ord för sändebud är grekiskans presbeúo, som i sin tur kommer från presbýteros som betyder äldste.
Äldste är inte bara en funktion i församlingen, utan varje troende har en äldstefunktion för sin ort. Det är viktigt att vi ser att vi har den uppgiften.

Vi troende har fått auktoritet
När vi tar emot Jesus som vår Frälsare så får vi samtidigt auktoritet.
Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Grundtextens ord för ”rätt”, grekiskans exousía, betyder auktoritet, myndighet, rättighet. Det är viktigt att vi inser att vi har fått auktoritet, och att vi tjänar honom som har all auktoritet.

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Grundtextens ord för ”makt” är detsamma som vi nyss såg på, nämligen grekiskans exousía som vi konstaterade att det betyder auktoritet, myndighet, rättighet.
Din ort tillhör honom som har all myndighet, och som troende är du hans ambassadör.

Gud har satt människan att råda på jorden
1 Mos 1:26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Människan fick rådandet över hela jorden, men förlorade rådandet pga. syndafallet. När vi tar emot Jesus så får vi rådandet tillbaka. Gud har inte slutat att agera genom människor när han vill göra något på jorden, men han agerar genom de troende.

Politiskt rådande kontra den troendes rådande
Det finns en avgörande skillnad mellan det rådande som Gud har gett oss troende, och det rådande som en ofrälst politiker har tilldelats genom val. Ofrälsta politiker har ett världsligt rådande. Vi troende är kallade att ha ett andligt rådande.

Upp 5:10 Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”

Kungen och fursten i Tyrus
Innan vi går vidare ska vi se på ett exempel i Bibeln som visar vilket inflytande andevärlden kan ha på människor i myndighetsställning. I Hes 28 talas det om både fursten i Tyrus och kungen i Tyrus.

Fursten i Tyrus
Hes 28:2-5 
2 ”Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.
3 Se, du menar dig vara visare än Daniel, ingen hemlighet är dold för dig.
4 Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik, guld och silver har du samlat i dina förrådshus.
5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Fursten i Tyrus var en människa. Vi förstår att det handlar om den mänskliga regenten i Tyrus.

Kungen i Tyrus
Hes 28:12-17
12 ”Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, HERREN: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet.
13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades.
14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar.
15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.
16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.
17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.

Vem handlar detta om? Det är inte svårt att se att det är djävulen som beskrivs som kungen i Tyrus, eller hur?

Djävulen påverkade regenten i Tyrus
Det fanns alltså en mänsklig regent i Tyrus, samtidigt som djävulen också regerade där. Den senare regerade via den mänskliga regenten. Låt oss ge två exempel på koppling mellan ”fursten” och ”kungen” i Tyrus.

Högmod
Hes 28:17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt

Att djävulens stora synd var högmod känner vi till. Men samma högmod fanns också hos den mänskliga regenten.

Hes 28:2 ”Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud …

Handel
Hes 28:16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade …

Vi läser att djävulen bedrev handel, och vi läser att den mänskliga regenten gjorde samma sak.

Hes 28:5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Den onda andevärlden försöker påverka våra politiska ledare
Det var inte bara på GT:s tid som den onda andevärlden hade inflytande över världsliga ledare. Samma sak sker idag. Vi behöver ställa oss följande fråga: Hur stor möjlighet har en ofrälst politiker att stå emot den onda andevärldens inflytande?

Med all säkerhet försöker våra politiker göra ett bra arbete, men för att kunna stå emot den onda andevärldens inflytande behöver de för det första vara frälsta, och för det andra ha kunskap både om hur fienden attackerar och om hur man bedriver andlig krigföring. Hur många av våra politiker befinner sig där idag?

Samtidigt representerar vi troende honom som har all makt i himlen och på jorden.

Vi är inte kallade att ersätta de politiska ledarna
Vi är inte kallade att ersätta våra politiker, men vi är kallade att be för dem.

1 Tim 2:1-2 
1 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor,
2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.

Vi som har fått gudomlig auktoritet, ska be för politiska ledare som bara har världslig auktoritet. Det är vår uppgift att hålla den onda andevärlden på avstånd.
Vi behöver ha rätt bild av vår andliga auktoritetsposition i samhället
Vi kan lätt frestas att överlåta ansvaret för samhället till våra politiker, och se det som att det är de som har makten. Men det är egentligen vi troende som har den verkliga makten.

Pred 7:20 Visheten gör den vise starkare än tio mäktiga i staden.

Den helige Ande, som bor i oss som tagit emot Jesus, är mäktigare än alla politiska makthavare.

Låt oss se hur en engelsk bibelparafras (CEV) uttrycker det:
Wisdom will make you stronger than the ten most powerful leaders in your city.

Det är de troendes sak att regera andligt på en ort
Rom 5:17 Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

De som tar emot Jesus ska regera, inte bara i sina egna liv, utan på sin ort. Vi ska inte ersätta politikerna, men vi ska regera andligt.

I sin bok ”Att inta en ort” skrev Kjell Sjöberg följande:
Ordet församling syftar i sin ursprungsmening på den utkallade skaran av medborgare, som samlats för att besluta om stadens angelägenheter.

Har församlingen tappat bort sin funktion att besluta om stadens angelägenheter? Det är dags för församlingen att komma tillbaka till sin rådande funktion.

Guds rike kontra djävulens rike
På varje ort i vårt land finns två andliga riken närvarande, Guds rike och djävulens rike. Som Guds ambassadörer är vi kallade att utbreda Guds rike och att driva undan djävulens rike, och när djävulens rike framgångsrikt drivits undan kan orten bli en ”fristad”. Med fristad menar vi ett geografiskt område dit den onda andevärlden inte har tillträde.

Situationen på en ort är direkt avhängig av hur de troende agerar
Ska din ort bli en fristad, eller ska fienden tillåtas att fortsätta att råda där? Det är helt och hållet upp till oss troende vad som ska ske. Det är hur vi agerar som avgör. Låt oss återigen citera Kjell Sjöbergs bok ”Att inta en ort”.
Somliga orter på jorden kommer att fungera som soptippar och avstjälpningsplatser, där utdrivna andar samlas. Det är platser, där inte bönen fungerar, där kristna framhärdar i att leva i splittring och sekterism. Skall din ort vara en andlig soptipp eller ett befriat område?

Vi troende är kallade att binda andemakter över våra orter
Matt 12:29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.

Jesus sa att ”den starke” måste bindas. Han talar om djävulen och hans underlydande andemakter. Det är bara troende som kan göra detta, utifrån den seger som Jesus har vunnit. Men vi är inte bara kallade att binda, utan vi är också kallade att plundra djävulens rike. Vi är kallade att begära tillbaka vad fienden har stulit från människorna på varje ort i vårt land. Det kan handla om människors hälsa, relationer, ekonomi, etc. Inte minst handlar det naturligtvis om att röja undan fiendens hinder för att människor ska bli frälsta.
Att inte binda andemakter, och begära tillbaka det stulna, ser Jesus allvarligt på.

Matt 12:29-30 
29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.
30 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
Visst är det en omskakande tanke att Jesus ser på varje troende, och varje församling, som väljer att inte befatta sig med den andliga striden, som att de är emot honom?

Konsekvensen av att man inte tar strid för sin ort
Vad händer i ett samhälle där troende inte går in i sitt rådande, och inte tar strid mot de onda andarna? Jes 59:14 ger svaret.
Jes 59:14 Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.

Våra ofrälsta politiker har inte den andliga auktoriteten att förhindra detta. Men det har församlingen.

1 Tim 3:15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Gråter Jesus över din ort?
Jesus grät över Jerusalem. Han grät för att man inte tog emot honom och därmed inte heller tog emot Guds plan för staden. Frågan är om han gråter över orterna i vårt land också?

Luk 19:41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den

Guds plan för din ort
Jer 33:9 Staden skall bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hednafolk, när de får höra allt det goda jag gör för dem, och de skall förskräckas och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger den.

Gud har en plan för varje ort, även för din. Orten tillhör honom redan, och har alltid gjort det, men han vill att den ska bli till berömmelse och glädje för honom.

Jesus ska regera på din ort
Är du medveten om att Fadern har tänkt att Jesus ska regera på din ort?

Ps 110:1 En psalm av David. HERREN sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Fadern säger till Jesus: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”
Sedan säger Fadern att Jesu makts spira, dvs. hans regerande, ska sändas ut från Sion, där Sion representerar både Jerusalem och församlingen.

Ps 110:2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.

Från sin position på Faderns högra sida ska alltså Jesus regera genom församlingen. Vi troende är kanaler för hans rådande för att hans fiender ska tvingas backa undan från varje ort.
Frågan är bara om vi ska få se uppfyllt det som står i vers 3?

Ps 110:3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här 

Församlingen måste resa sig och ta strid för det geografiska området
Jes 66:6 Hör hur det larmar i staden, hör en röst från templet! Hör, det är HERREN som vedergäller sina fiender vad de har gjort!

Det är dags att det höjs ett rop från församlingen. Det är dags att Jesus får använda oss troende till att ta itu med den onda andevärlden på varje ort.

Vägen till andligt genombrott på en ort
Hur ska vi få se ett andligt genombrott på orten där vi bor? Vi ska här nämna tre saker:
  • Du behöver be Gud förlåta de synder som begåtts på orten
  • Du behöver be att Guds rike ska komma
  • Du behöver driva undan fienden från orten
Du behöver be Gud förlåta de synder som begåtts på orten
Neh 1:7 Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose.

Nehemja såg sig som en del av sitt folk, och bekände folkets synder inför Gud. Detsamma behöver du göra. Du kanske inte är född på orten, eller du kanske inte ens var född när något felaktigt skedde på orten, men du kan ändå identifiera dig som boende på orten och be Gud förlåta det som skett.

Du behöver be att Guds rike ska komma
Matt 6:9-10
9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.
10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Du kan be att Guds rike ska komma på orten där du bor, och du kan be att hans vilja ska ske där.

Du behöver driva undan fienden från orten
Du behöver ta strid mot den onda andevärlden på din ort, och vi ska se på tre olika faser i den striden.
Första steget är att du börjar be, och att fler kopplar på. När ni ber i enhet, och med passion, så kommer fler att kopplas till. Så småningom är det dags för andra steget. Då sker ett genombrott, och människor börjar bli frälsta. Det kan vara frestande att stanna där, och tycka att man har nått målet, men det finns ett tredje steg. Slutmålet är att hela samhället ska förvandlas och bli en manifestation av Guds rike.

Var inte rädd för att börja ensam
Känner du dig ensam, och tycker att det är för stort att börja be om en förändring för din ort?

Pred 9:14-15
14 Det fanns en liten stad med få invånare. Mot den kom en stor kung som belägrade den och byggde stora befästningsverk mot den.
15 Där inne fanns en fattig men vis man som räddade staden genom sin vishet …

Kom ihåg att han som bor i dig är större! Och när du lyder Gud, kommer han att koppla dig samman med fler troende.

Till sist
Du är en ambassadör för honom som har all makt. För att Guds rike ska bryta igenom på din ort så är det viktigt att Gud får använda dig som han vill. Är du villig att bli hans redskap?

Lars-Erik
20 april 2012

Inga kommentarer: