lördag 28 april 2012

Vem granskar RFSL?


RFSL är en förhållandevis liten organisation som under en lång tid har utövat ett stort inflytande på vårt land. Tyvärr är det ett inflytande som på många sätt är destruktivt, och jag tror inte att alla ser det eller kanske vill se det. Jag tycker egentligen inte om att skriva kritiska artiklar. Men jag tror det vore ett misstag att låta RFSL bli undantagen från kritisk granskning.

Organisationen har lyckats med konststycket att göra homosexualiteten till en så känslig fråga, att den som tycker något annat i frågan än RFSL måste gå på tå för att inte bli stämplad som homofob. Det är en skrämseltaktik som tycks ha gått hem i många sammanhang. De håller kurser av olika slag, bl.a. kurser för skolpersonal och vårdpersonal m.fl. för att ge en s.k. hbt-certifiering. De besöker också ungdomsgårdar där de kan vägleda ungdomarna in i RFSL:s syn på sexualiteten.

De skolor som låter sin personal utbildas för att skolan skall bli hbt-certifierad, ger fritt utrymme för RFSL att leda skolans personal, och i förlängningen eleverna, in i det perspektiv på sexualiteten som RFSL har. Genomförandet av en certifiering tar hela 6-8 månader. Men de nöjer sig inte med det. Efter två år måste certifieringen förnyas. Då får RFSL möjlighet att följa upp och ytterligare fördjupa sin undervisning i ämnet. Sedan fortsätter det på det sättet i tvåårsperioder. De ser sitt arbete som en process med mycket långtgående mål. Frågan är bara om alla ser det?

På en ungdomsgård som jag känner till bad de att få träffa ungdomarna utan fritidsledarnas närvaro, med motiveringen att göra det lättare för ungdomarna att prata om sexualiteten. Men det innebar ju samtidigt att ingen annan vuxen kunde vara med och bedöma vad RFSL egentligen säger till ungdomarna. Det verkar som om många litar på RFSL, eller är vi bara rädda för att ifrågasätta dem. I alla fall får de ett mycket stort utrymme att helt ostört genomsyra samhället med sina värderingar.

Vart vill de då komma med sin verksamhet? Ja, läser man principprogrammet i deras styrdokument, kan man se att deras mål är betydligt större än att vi skall behandla homosexuella och transsexuella på ett bra sätt. Där kan vi bl.a. läsa att ”RFSL anser att den självupplevda könstillhörigheten – könsidentiteten – måste respekteras av andra oavsett om man väljer att definiera sig som kvinna, man, neutral, både och, varken eller, något annat eller inte alls. Könsidentitet behöver inte stämma med iaktagbara fakta beträffande bakgrund och beteende. Inte heller behöver kön vara ett fast tillstånd, varken som identitet eller över tid.”  

Detta är inget mindre än normlöshet på det sexuella området. Och det är dit RFSL vill. De säger uttryckligen att de arbetar för att göra ungdomarna normkritiska. Bland de normer de ska vara kritiska mot finns bl.a. det de kallar för ”heteronormen” som ”bygger på tanken att det endast finns två kön, man och kvinna, som lever i heterosexuella parrelationer.”.  

En annan norm de ska vara kritiska mot är det de kallar ”mononormativitet”, en normativitet som dels handlar om att en person ”förväntas vara intresserad av personer av ett kön, liksom det förutsätts att det egna könet är entydigt”, och dels en normativitet som de säger ”leder till att man söker endast en person åt gången.” De vill alltså vägleda till en fri sexualitet utan hämningar där det inte finns något rätt eller fel. Där man inte nöjer sig med att män är med män och kvinnor med kvinnor, utan man skall kunna blanda och vara med båda. Man skall också kunna vara med flera samtidigt. För detta kräver RFSL respekt och att allt skall betraktas som lika normalt, lika rätt och lika bra. Vill vi verkligen att Sveriges land skall genomsyras av dessa värderingar?

Det smärtar mig att behöva rada upp så mycket kritik över något som jag gjort i den här artikeln. Jag vill betyga att ordet ”homofob” verkligen inte passar in på mig. Jag ser värdet i alla människor, det värde som Gud har gett oss alla i sin skapelse. Jag vill älska alla människor eftersom Gud gör det, och Jesus Kristus har värderat oss alla med offret av sitt eget liv. Samtidigt är det inte kärleksfullt att inte säga sanningen om att normlöshet är något som skadar oss människor och vårt samhälle. Att försöka lösa de problem som många hbt-personer brottas med genom att försöka sudda ut det Gud gjorde när han skapade oss till man och kvinna är ingen bra lösning, vare sig för hbt-personerna själva eller för vårt samhälle.  

Peter Larsson
Pastor i Svenska Alliansmissionen.

Inga kommentarer: