torsdag 22 mars 2012

Hur man avkristnar ett land

Ibland hör folk av sig och frågar varför jag protesterar mot att äktenskapsbalken ska ändras. Ändringen skyddar ju familjen ännu mer hävdar man. Här är mitt svar!

Sverige är ett land byggt med kristna värderingar sedan många hundra år.


Kungen med uppdrag från Gud

Vid Uppsala möte 1593 beslutades att den svenska kyrkan skulle vara en luthersk bekännelskyrka, i 1634 års regeringsform stadgades uttryckligen i dess första paragraf att en enhetlig religion är den kraftigaste grundvalen till stabilitet, i ett kungligt brev från 1662 slår regeringen fast att enheten i luthersk tro är en rikets fundamentallag. Kyrkolagen från 1686 slog fast samma sak. I ett uttalande av Karl XI sägs att Konungen är förbindelselänken mellan Gud och Sverige, dvs att vara konung i Sverige var ett uppdrag från Gud. Kungen är därmed ansvarig endast inför Gud. Sverige skulle vara ett kristet land med Gud som den högste makthavaren.


Kyrkan skapade skolan

Den drivande kraften bakom folkbildningen var kyrkan, både i Lund och på annat håll redan på 1700-talet, men motarbetades av det politiska etablissemanget, främst hatt-partiet som menade att allmogen inte hade något behov av bildning.

Kyrkans ståndpunkt var att alla skulle få möjlighet till utbildning. Då skapade man dugliga och goda medborgare. 1842 kom folkskolestadgan som ett resultat av mång kristna ledares lobby-arbete.

Numera har staten (läs: socialdemokraterna) tagit över ansvaret för skolan och bekämpar med näbbar och klor alla försök att etablera friskolor på kristen grund. På vissa platser finns sådana friskolor trots motståndet men granskas av Skolverket mycket ingående. Kommunala skolor granskas inte alls på samma sätt enligt ett flertal reportage i Världen Idag.


Fackligt arbete startades av kristna

Metodismen började spridas i England i slutet av 1700-talet och kom till Sevrige i början av 1800-talet. Många predikater blev talesmän för arbetare på fabriker och sågverk. Fackföreningar växte fram på detta sätt med många kristna i ledningen. Socialismen tog över det ideologiska och fackliga arbetet under senare hälften av 1880-talet.


Nykterhetsrörelsen

Under 1840-talet vaknade insikten bland folk att dryckenskapen var ett ok som måste brytas. Prästen Peter Wieselgren satte hela landet i rörelse när han under sina många resor propagerade mot superiet och att avskaffa husbehovsbränningen. Det var starten på nykterhetsrörelsen vars verkningar vi kan se långt in i våra dagar.


Läskunnigheten ökar genom kolportörer

Folkväckelsen tog fart vid mitten av 1800-talet efter det att man avskaffat konventikelplakatet 1858. Vid 1900-talets början var 30 – 40 % av befolkningen kristna. Väckelsepredikanten C-O Rosenius tidning Pietisten hade i slutet av 1800-talet en större upplaga än Aftonbladet. EFS bokförlag var det tredje största bibelspridande bokförlaget i världen trots att man till allra största delen sålde biblarna i Sverige! Detta gjordes möjligt genom kringresande kolportörer och bidrog till den ökande läskunnigheten bland alllmogen. Bara i Östergötland och norra Kalmar Län fanns det vid 1800-talets utgång 10 kolportörer på heltid förutom ett stort antal deltidskolportörer.


Kreativa personer startade livskraftiga företag

Många av våra största företag av idag grundades den här tiden. Jag tänker på Holmen som grundades 1854, Sandvik 1862, Atlas Copco 1873, Ericsson 1876, ASEA 1883, Skanska 1887, Scania 1891, AGA 1904, Trelleborg 1905, SKF 1907, Astra och SSAB 1913, Volvo 1915, Swedish Match 1915-1917, Electrolux 1919, SCA 1929, Securitas 1934, SAAB 1937, Tetrapack och IKEA 1943, H&M 1947 och Gambro 1964, för att nämna några. Tetrapack och IKEA är inte börsnoterade på Stockholmsbörsen. Övriga företag finns på listan över de största industriföretagen i landet. IKEA är god för 300 miljarder kronor och har sitt säte i Holland, Tetrapack omsatte 75 miljarder kr under 2002, H&M omsatte 53 miljarder kr under 2002.


Herrens välsignelse vilade över landet

Hur kan det komma sig att det finns så många stora företag som grundats samtidigt som folkväckelsen bröt fram i Sverige? Och varför finns det inte lika många stora företag som grundats efter 1951? Det finns många stora och stabila företag som grundats efter 1950 i andra länder men inte många i Sverige.


Sverige ett icke kristet land

1951 beslutade den dåvarande (socialdemokratiska)regeringen att alla svenska medborgare inte behövde tillhöra något kristet samfund. Det flerhundraåriga förbund mellan Gud och Sveriges högsta ledning, som fäderna ingått, bröts därmed. Sverige låg i topp när det gäller jordens rikaste länder på den tiden och hade undgått två världskrig. Från mitten av 1950-talet började Sverige tappa fart och ligger idag, 50 år senare, snart på 20 plats i välfärdsligan. En numera medioker nation där företag köps upp av utländska ägare och statsskulden är mycket stor.


Ny grundskola utan kristen profil

1969 försvann morgonbönerna och kristendomsämnet i den nystartade grundskolan. Det ersattes med ämnet Religion och kristen tro blev en av de många religionerna i världen. Även här var sossarna den drivande kraften. Vid denna tiden började kriminaliteten öka i landet, främst våldsbrott och stölder.


Abortlagen – många kvinnors trauma

1974 kom abortlagen som fram till idag gjort det möjligt att genomföra 1 miljon aborter, därav många i sent skede. Jag uppfattar det här som ett folkmord av jämförelsevis gigantiska proportioner och blir nästan gråtfärdig när jag tänker på det. Bland denna miljon barn finns med all säkerhet många som med sin kreativitet skulle ha fört Sverige framåt i utvecklingen.

Genom manipulation och lögner hävdar ledande politiker att barnet i mammas mage är en cellklump som kvinnan själv förfogar över. Ingen frågar vad pappan vill.

Ingen vill eller vågar heller fråga kvinnorna efter aborten hur de mår. En fråga som Barbro Westerholm bekämpade med näbbar och klor på den tiden hon satt i riksdagen. En sådan fråga är fullständigt irrelevant och saknar betydelse menade hon. Samma toner hörs från andra statliga myndigheter. Man väljer att blunda och förtiga många kvinnors vånda - kvinnor som lämnas ute i kylan att hjälpa sig själva!

Abortlagen är farlig därför att den tillåter oss att döda oskyldiga och trubbar av vårt sinne när det gäller rätt och fel. Jag håller det inte för otroligt att vi snart får en lag som tillåter dödshjälp. De svaga i samhället har alltid haft en utsatt ställning oavsett vad de ledande politiska partierna säger.

Bibeln hävdar att döda en oskyldig och svag människa är en svår synd i Guds ögon och är något som drar en dom över landet.

Guds dom innebär att Herren drar sig tillbaka. Folket i ett sådant land får inte längre del av Guds hjälp och välsignelse.

Gud uppmanade människan att föröka sig och uppfylla jorden. Abortlagen står därför i strid med det Gud har påbjudit. Visst finns det specialfall med våldtäkter och annat men det talar jag inte om här. Jag talar om den industriella abortproduktionen på våra många sjukhus.


Attacker på familjen

1987 kom sambolagen. Den blev spiken i kistan för äktenskapet, som är den första institution Herren Gud instiftade för människan. Den öppnade även dörren för homosexuella samboförhållanden. Samma år försvann även hemskillnadsåret vilket gjorde det lättare att skiljas.

Socialdemokraterna har genom alla år vid makten dessutom byggt upp ett skattesystem som missgynnar familjer där mamman är hemma och sköter barnen och pappan förvärvsarbetar.

Om någon mamma ändå skulle vilja vara hemma och sköta barnen får hon höra: "Ska du inte jobba!?" dvs att sköta barn, hem och hushåll är inget arbete! Så tokigt det kan bli!


Den homosexuella livsstilen förhärligas

1994 kom partnerskapslagen där samhället godkände homosexuell samlevnad. Detta är ytterligare ett steg bort från den tanke Herren hade med oss människor - att föröka oss och uppfylla jorden. Visst kan homosexuella fostra barn, det är inte det saken gäller, men den homosexuella livsstilen är ett uppror mot Guds plan för människan.

Och Guds dom kom efter beslutet den 7 juni 1994. OBS! Än en gång säger jag: Guds dom innebär att Gud "lyfter på sin hand" som beskyddar landet från ondska. Om vi stiftar lagar i strid med Bibelns bud och nationens ledning vänder Gud ryggen, är det då så märkligt att Herren drar sig tillbaka?


Vad hände 1994 efter den 7 juni

Först sköt en värnpliktig vilt omkring sig en sommarkväll i Falun. 6-7 männiksor dog. Det har aldrig hänt tidigare i landet. I september inträffade Estonia-katastrofen och 600 - 700 människor drunknade. Sedan inträffade Stureplans morden och diskoteksbranden i Göteborg. Kriminaliteten sköt fart med MC-gäng, maffia liknande avrättningar i Stockholm etc.

Tillfälligheter? Kanske? Men det tror inte jag. Jag tror att det finns ett samband, orsak och verkan.


Ockulta riter sprids över landet

1996 besökte Dalai Lama Stockholm och genomförde en ockult rit vid Strömmen. Syftet med den ockulta riten var att öppna Sverige för ockult inflytande. Dalai Lama inbjuds på skattebetalarnas bekostnad till ett fullsatt Globen och får tala till gymnasieungdomar om fred och frihet.

Efter detta bara väller ockultismen in i landet.

Samma år, 1996, började 1 096 dagars tillbedjan av solen vid Kulturhuset i Stockholm inför kulturhuvudstadsåret 1998. Inför millenieskiftet pågick ritualer kl 12 varje dag på 11 olika platser över hela landet, främst vid kuststäder (!), under ett års tid. Ritualerna hade ofta ett moment där solen och naturen tillbads.

Dessa aktiviteter finansierades vanligtvis med skattemedel dvs verksamheten sponsrades av de ledande i landet.

Generellt sett har det knappast blivit bättre i dessa städer efter millenieritualen. Flera städer har drabbats av allvarliga översvämningar och företagsnedläggelser för att nämna något. Jag tänker på bl.a. Arvika, Sundsvall och Karlskrona

Vad jag inte begriper är att media är så undfallande och ställer så snälla frågor till Dalai Lama. Om Dalai Lama har ett sådant förträffligt budskap om fred, hur kan det komma sig att nationer, där buddismen är den största religionen, är så fattiga?

Om buddismen är så förträfflig och överlägsen kristen tro, varför leder inte starka buddist-nationer utvecklingen? Jag tänker på Buthan och Thailand för att nämna några. Buthan har dessutom ett starkt åsiktsförtryck och många av mina kristna vänner som arbetar i norra Indien på gränsen till Buthan kan berätta om omfattande förföljelser av kristna och andra oliktänkande. Fred och frihet? För vem?


Hetslagen

Efter detta kom rätten för homosexuella att adoptera och den s.k. hetslagen. Nu vill man förändra äktenskapsbalken genom att ersätta äktenskapet mellan man och kvinna till att gälla även samkönade par.

Detta kan aldrig leda till något gott eftersom det står i strid med Bibelns klara Ord och det uppdrag människan fått av Gud. Därför är inte föreslagna förändringar något som värnar äktenskap och familj utan istället kommer att bryta sönder det ännu mer. Därav mina (starka) formuleringar i artikeln Landets grundvalar rivs upp efter jul.

När man förenklade genomförandet av skilsmässa 1987 skulle det vara något alldeles fantastiskt fint menade man. Men man brydde sig inte ett dugg om den vånda barnen i familjen tvingas gå igenom vid en skilsmässa. Många skilsmässor skuldbelägger barnen. Tyvärr har jag fått sitta och prata med elever som plötsligt misslyckas i skolan därför att föräldrarna ska skiljas. Betygen rasar. Ungdomarna tar ofta på sig skulden till föräldrarnas skilsmässa. En del gråter hejdlöst, men det ser ju inte mamma och pappa. Mina elever är 17-19 år.

Det finns mer att säga om utvecklingen i landet men jag tror jag stannar här.

Sverige är en nation som alltmer tar avstånd från sin Herre och Gud. Hur långt kan vi gå innan Herren slutgiltigt tar sin hand ifrån vårt land? Hur blir då samhället?

Jag vill att du observerar att jag inte riktar mej mot de homosexuella för de har redan en svår situation. Det beror på att man påstår att homosexualitet är medfött, det ligger i generna, vilket innebär att en homosexuell människa inte kan förändra sin livsstil.

Det är inte sant.

Det finns många f.d. homosexuella män och kvinnor som fått kraft av Gud att förändra sin livsstil. Homosexuella som vill förändra sin situation får ingen hjälp därför att samhället jobbar med all kraft att stifta lagar som främjar och befäster livsstilen.

Ur ett kristet perspektiv är en homosexuell livsstil inte märkvärdigare än att stjäla en penna på jobbet eller att vara otrogen sin hustru. Herren kallar allt för synd. Synden har utplånats av Jesus Kristus på Golgata kors och syndaren kan få hjälp och kraft av Gud att lämna sin homosexualitet, sluta att stjäla, sluta att vara otrogen sin hustru helt enkelt genom att be Gud om hjälp.

Det jag främst vänder mej mot är kristna bröder och systrar i olika kyrkor som tramsar med i den nedbrytande utvecklingen i landet. Vi som ska vara "saltet i världen" sköter inte det uppdrag Herren gett oss - att be för "kungen och all överhet", kort sagt alla som har något att säga till om. Alltför många kristna ser inte Guds Ord som något beständigt utan menar att Bibelns bud kan man ändra på alltefter behag. "Skulle väl Gud ha sagt ... ?" är en fråga som först ställdes av djävulen själv redan i Paradiset.

Därefter riktar jag min kritik mot regering och riksdag som arbetar fram sådana lagar som de vet är skadliga för landet.


Vi har fått ett samhälle där Gud inte har någon plats

Idag har vi fler sjukskrivna än arbetslösa! Välfärdssystemet är bortom all räddning. Det beror inte på systemet utan på samhällsklimatet.

Hur ska skolan någonsin lära alla barn att läsa och skriva och räkna då barnen är trasiga av stress och självmordstankar?

Hur ska vården kunna ta emot alla som kommer till akuten med alla diffusa besvär som magont, huvudvärk, muskelvärk etc. Sjukdomstillstånd som egentligen beror på stresss.

Det samhälle vi lever i producerar stressade och sjuka människor. De sjukskrivna är till antalet fler än de arbetslösa idag. Den offentliga sektorn, det system som (främst) socialdemokraterna medverkat till att bygga upp under sina år vid makten, sliter mest på sina arbetare. Det politiska parti som började med att värna om arbetarens hälsa och välmående har idag blivit värre som arbetsgivare än många privata arbetsgivare. Det system som skapades för att ta hand om sjuka och svaga människor, skapar istället sjuka och svaga människor!

Är inte det en paradox?!


Välfärdssystemets kollaps närmar sig

Hur har det blivit så? Jo, vi har blivit bekväma och bortskämda och kräver att samhället ska ta hand om våra nära och kära - barnen och våra gamla föräldrar - medan vi själva gör karriär.

Kanske är ett välfärdssystem i upplösning och kollaps inte hela världen om det leder till ett mänskligare samhälle? För ett samhälle utan 10 Guds bud är ett omänskligt samhälle.

Därför önskar jag att äktenskapsbalken inte ska ändras. Därför vill jag inte ha en samkönad äktenskapsbalk. Därför vill jag att äktenskapsbalken ska vara som den är, för äktenskapet är ett förbund mellan tre parter: en man och en kvinnan och Gud. Då är det fortfarande möjligt att Herrens välsignelse kan vila något litet över vårt land. Då kan det hända att det går väl för Sverige!

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4

Herren välsigne dig
Sten-Åke Bredmar
2004-02-03

Inga kommentarer: